Ysgol Treferthyr – cam pwysig i adeiladu cartref newydd

Dyddiad: 11/05/2021

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Gwynedd yn gofyn am yr hawl terfynol i weithredu cynnig i adeiladu cartref newydd i Ysgol Treferthyr yng Nghricieth.

Yn dilyn cynnal cyfnod gwrthwynebu ar gynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr yng Nghricieth i 150 ac adleoli yr ysgol i safle newydd ym mis Medi 2023, ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad a mae adroddiad yn mynd gerbron Cabinet Cyngor ar 18 Mai i ofyn am yr hawl terfynol i weithredu’r cynnig.

Cytunwyd yr hawl i gynnal cyfnod gwrthwynebu yn dilyn gwaith sylweddol a thrafodaethau gwerthfawr gyda Panel Adolygu Lleol, sef panel o gynrychiolwyr Ysgol Treferthyr, ac yna cyfnod ymgynghori ar y safle oedd yn cael ei ffafrio gan y panel ar gyfer yr ysgol newydd.

Mi fydd y cynllun arfaethedig yn gweld buddsoddiad o £4.9 miliwn i adeiladu cartref newydd i'r ysgol ar safle yng ngorllewin y dref. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddant yn ariannu 65% o gost yr ysgol newydd o Raglen Ysgolion 21ain Ganrif, gyda'r gweddill gan Gyngor Gwynedd.

Mae arolygon o'r adeilad presennol wedi nodi nifer o ddiffygion sylweddol sy'n golygu bod yr ysgol y tu hwnt i'w hatgyweirio a bod angen ysgol newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn ac mae’n amlwg fod brwdfrydedd yn lleol ar gyfer y cynlluniau i adeiladu cartref newydd i Ysgol Treferthyr.

“Mae adeilad presennol yr ysgol wedi gweld dyddiau gwell a byddai’n aneconomaidd i barhau i geisio cynnal a chadw’r adeiladau ar gyfer y dyfodol.

"Ein nod fydd adeiladu cartref newydd i'r ysgol a fydd yn darparu cyfleusterau modern i blant Cricieth a fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial.”

Cynhaliwyd cyfnod gwrthwynebu rhwng 24 Chwefror a 24 Mawrth 2021 ar y cynnig i adeiladu'r ysgol newydd ar gyfer 150 o ddisgyblion ar y safle newydd. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad. Bydd adroddiad yn mynd yn ôl i Gabinet Cyngor Gwynedd ar 18 Mai gan ofyn i’r aelodau  gadarnhau’n derfynol y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i’r safle newydd ar 1 Medi 2023.