Y Cyngor i ymgynghori ar Bwerau Rheoli Cŵn newydd i Wynedd

Dyddiad: 18/05/2021

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion y sir am Bwerau Rheoli Cŵn newydd ar gyfer y sir.

Fel rhan o’r ymgynghoriad a fydd ar agor o 24 Mai, bydd y Cyngor yn gofyn am farn y cyhoedd ar y ffordd orau i fynd i’r afael â phryderon baw cŵn, ac i ddarganfod barn trigolion ar ardaloedd lle dylid cyfyngu cŵn.

Bydd yr ymgynghoriad hefyd yn gofyn i drigolion am wahardd posib cŵn o rai ardaloedd megis tir ysgol, caeau chwarae, cyfleusterau chwaraeon a chyfyngiadau tymhorol ar rai traethau.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a materion Bwrdeistrefol:

“Mae baw cŵn yn rhywbeth sydd yn achosi pryder i drigolion Gwynedd ac mae’n bwysig ein bod ni fel Cyngor yn gweithredu ar y mater yma. Rydym wedi cynnal amryw o ymgyrchoedd i geisio lleihau’r digwyddiadau o faeddu ar ein strydoedd, ac rydym hefyd wedi bod yn darparu bagiau gwastraff cŵn am ddim i breswylwyr.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i’r mwyafrif o berchnogion cŵn yng Ngwynedd, sy’n ofalus iawn ac yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes. Yn anffodus, mae yna rai perchnogion o hyd sy'n gadael baw eu cŵn neu bagiau gwastraff llawn i eraill gael delio efo. Tydi hyn ddim yn dderbyniol, a gellir rhoi dirwyon sylweddol am ymddygiad o’r fath.

“Bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus o 24 Mai ar Bwerau Rheoli Cŵn newydd - ond ni fydd hyn am faw cŵn yn unig. Byddwn hefyd eisiau clywed barn pobl am ardaloedd lle mae cŵn wedi cael eu cyfyngu neu y dylid eu cyfyngu, megis tir yr ysgol, ardaloedd chwarae plant a thraethau penodol.

“Rwy’n gwybod bod gan bobl deimladau cryf am faw cŵn a chyfyngiadau cŵn, ac rwy’n annog trigolion lleol i rannu’r safbwyntiau hynny gyda ni - os ydych yn berchen ar gi neu beidio – er mwyn helpu ni i sicrhau bod y trefniadau newydd yn cwrdd ag anghenion lleol.”

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar agor o ddydd Llun, 24 Mai ac y bydd ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori - neu, bydd copïau papur ar gael o lyfrgelloedd lleol Gwynedd (oherwydd cyfyngiadau Covid-19, mae mynediad i lyfrgelloedd trwy apwyntiad ar hyn o bryd).