Mwynhau arfordir Gwynedd yn ddiogel

Dyddiad: 27/05/2021
6

Gyda rhagolygon am dywydd braf, mae Cyngor Gwynedd yn annog trigolion y sir a phobl sy’n ymweld, i gymryd gofal os byddant yn mynd draw i fwynhau ar y traeth.

Wrth i gyfyngiadau Covid-19 lacio, mae disgwyl y bydd mwy o bobl yn ymweld â’r arfordir ac mae’r  Cyngor eisiau sicrhau bod unrhyw un sy’n bwriadu ymweld â glan-y-môr i wneud hynny yn ddiogel a thrin yr arfordir gyda pharch.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

“Gyda niferoedd sylweddol o bobl yn ymweld â’n traethau hardd bob blwyddyn, rydym yn awyddus i atgoffa pawb sy’n bwriadu mynd i lan y môr i gynllunio o flaen llaw gan wirio rhagolygon y tywydd, y llanw ac i drin y môr gyda pharch.

“Mae arfordir Gwynedd yn syfrdanol o hardd, ond mae’n bwysig fod pawb sy’n ymweld yn  ymwybodol o beryglon yr arfordir ac yn paratoi o flaen llaw.

“Rydym yn annog pawb i gymryd pwyll cyn mentro i’r dŵr a sicrhau eu bod yn dilyn yr holl gyfarwyddiadau diogelwch.

“Mae arwyddion rhybudd clir wedi eu gosod mewn amryw o draethau a bydd ein staff traethau yn goruchwylio y mannau mwyaf poblogaidd i gynghori aelodau'r cyhoedd o’r peryglon. Felly mwynhewch, ond byddwch yn ofalus a pheidio mentro a rhoi eich hun ac eraill mewn perygl heb fod angen.”

Yn anffodus, mae damweiniau yn digwydd ar yr arfordir bob blwyddyn. Ond mae modd osgoi nifer o’r damweiniau hyn drwy gynllunio ymlaen llaw a dilyn y canllawiau sydd ar gael. Felly, cyn ymweld, mae Cyngor Gwynedd yn annog pawb i:

  • baratoi a bod â chynllun - edrychwch ar ragolygon tywydd, amseroedd llanw a darllenwch arwyddion a rhybuddion lleol;
  • os byddwch ar y traeth, cadwch lygad gofalus ar eich teulu ac eraill - ar y traeth ac yn y dŵr;
  • peidio gadael i aelod o’ch teulu nofio neu ymdrochi ar ben eu hunain. Er bod yr haul yn tywynnu mae dwr y mor yn oer iawn adeg hon o’r flwyddyn;
  • peidio defnyddio offer enchwythu heb fod cortyn diogelwch wedi ei angori i’r lan;
  • peidiwch nofio neu fentro i’r môr lle mae baner goch neu unrhyw arwydd arall yn cynghori yn erbyn nofio;
  • mewn argyfwng ffoniwch 999 a gofyn am Wylwyr y Glannau.

Meddai Barry Davies o Wasanaeth Morwrol Cyngor Gwynedd: “Mi fydd nifer o staff y Cyngor ar gael i gynnig cyngor ar draethau Gwynedd dros yr wythnosau nesaf.

“Mae tîm wardeiniaid traeth Cyngor Gwynedd yno i gynghori pobl sy’n mynd i lan y môr, ond gyda bron i 180 milltir o arfordir, ni all ein wardeiniaid traeth fod ym mhobman ar unwaith.

“Rydym eisiau i bobl i fwynhau'r traeth a'r môr yn ddiogel, gwaredwch eich sbwriel yn gyfrifol os gwelwch yn dda. Ystyriwch y rhai o'ch cwmpas a pheidiwch â rhoi eich hun ac eraill mewn perygl.”

Am fwy o wybodaeth am draethau yng Ngwynedd ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/morwrol