Cyngor Gwynedd yn buddsoddi dros £1 miliwn yng ngweithlu'r dyfodol

Dyddiad: 19/05/2021

Fel rhan o ymrwymiad i ddarparu cyfleoedd gyrfa o ansawdd i bobl leol, mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi penderfynu buddsoddi £1.1 miliwn mewn dau gynllun arloesol fydd yn rhoi cyfle i bobl y sir ddechrau eu llwybr gyrfa yn eu cymunedau.

Mae’r buddsoddiad newydd yn ychwanegol i’r £300,000 sydd eisoes wedi cynorthwyo’r Cyngor i benodi 35 prentis dros y ddwy flynedd ddiwethaf - 15 yn fwy na’r nod gwreiddiol.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol Cyngor Gwynedd:

“Rydw i mor falch ein bod ni fel Cyngor wedi ymrwymo i fuddsoddi £1.1 miliwn er mwyn cynnig cyfleoedd i bobl Gwynedd allu dechrau gyrfa gyda ni.

“Mae’r ffaith ein bod yn barod i fuddsoddi yn y cynlluniau cyffrous yma ar gyfer y blynyddoedd nesaf yn amlygu ein uchelgais i sicrhau swyddi da i bobl Gwynedd. Fel un o gyflogwyr mwyaf y sir, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu gweithlu o safon i’r dyfodol.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, mae degau o bobl eisoes wedi elwa o’n cynlluniau prentisiaethau a rheolwyr ac arweinwyr y dyfodol. Yn ogystal a magu profiad allweddol yn y gweithle, mae’r unigolion yma wedi sicrhau cymwysterau proffesiynol, ac mae naw prentis eisoes wedi llwyddo i sicrhau swyddi parhaol gyda’r Cyngor.

“Drwy’r cynlluniau yma, rydym hefyd wedi llwyddo i hyrwyddo’r agenda cydraddoldeb gyda sawl enghraifft o ferched yn cael eu penodi i feysydd a gysylltir yn hanesyddol gyda dynion fel peirianneg sifil ynghyd a dynion yn gweithio ym meysydd fel gofal.

“Mae’n bwysig cofio y gall unrhyw un sy’n hŷn nag 16 oed ddod yn brentis ond mae llawer o bobl yn meddwl am brentisiaethau fel rhywbeth ar gyfer pobl ifanc yn unig. Er mwyn dileu’r canfyddiad hwnnw, rydym yn annog pobl hŷn hefyd i ymgeisio am brentisiaethau Cyngor Gwynedd.

“Ynghyd â chyfrannu i’r nod o alluogi pobl i lwyddo’n lleol, byddwn hefyd yn parhau i annog partneriaid fel colegau sy’n cydweithio efo ni ar y cynlluniau yma i gynnig y mwyafrif helaeth o’u darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Yn ogystal ag ymestyn y cynllun prentisiaethau am dair blynedd, mae Cabinet Gwynedd hefyd wedi rhoi sêl bendith i gais i ariannu ymestyniad cynllun Cynllun Rheolwyr ac Arbenigwyr Yfory sy’n cynnig cyfleoedd dechrau gyrfa penigamp ar gyfer graddedigion.

Ychwanegodd y Cynghorydd Jeffreys: “Rydym yn benderfynol o gynnig y cyfle i bobl Gwynedd alluogi cyflawni eu potensial ac i ffynnu yma yng Ngwynedd.

“Rydw i’n edrych ymlaen i’n gweld yn penodi unigolion i amrywiaeth o feysydd dros y blynyddoedd nesaf – gan gynnig cyfleoedd cyffrous i nifer o bobl Gwynedd ddechrau ar eu llwybr gyrfa, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae penderfyniad y Cabinet a’r buddsoddiad yma yn hwb sylweddol i’r weledigaeth yma a byddem yn annog un rhyw un sydd â diddordeb i fachu ar y cyfle pan fyddwn yn recriwtio yn nes ymlaen yn y flwyddyn.”

Bydd y Cyngor yn hysbysebu cyfleoedd i ymuno gyda’r awdurdod fel prentis neu trwy Gynllun Rheolwyr ac Arbenigwyr Yfory yn fuan. Am y diweddaraf, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau a www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunyfory