Annog ail-agor diogel yng Ngwynedd

Dyddiad: 14/05/2021

Wrth i baratoadau gael eu gwneud i ail-agor rhagor o fusnesau i’r cyhoedd dan do, mae Cyngor Gwynedd yn annog trigolion i barhau i gadw at y rheoliadau er mwyn diogelu cymunedau’r sir.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd hyd at chwech o bobl o chwe aelwyd wahanol yn gallu cyfarfod mewn lleoliadau dan do a reoleiddir, fel caffis a thafarndai, o 17 Mai ymlaen.

Mae busnesau lletygarwch wedi bod yn paratoi ar gyfer hyn, ond mae hi dal i fod yn allweddol ein bod yn cadw at y rheolau.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Rydan ni’n falch iawn fod rhagor o fusnesau yn gallu agor dan do – daw hyn wedi i’r cyfradd achosion ostwng yn sylweddol ar draws Cymru. Mae hyn yn newyddion da ac mae’n rhoi gobaith i ni i gyd.

“Ond mae hi mor bwysig cofio nad ydi Covid-19 wedi diflannu ac mae’n bwysig iawn ein bod yn parhau i gymryd pob cam posib i gadw ein cymunedau yn ddiogel.

“Wrth i ni i gyd gadw at y rheolau clir a chwarae ein rhan byddwn yn helpu i gadw lefelau yr haint yn isel fel y gallwn ddychwelyd nôl at fywyd mwy normal yn fuan. Rydan ni’n awyddus i bawb allu mwynhau y trefniadau newydd, ond i wneud hynny yn ddiogel.”

Mae Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau’r sir am eu gwaith yn helpu i gadw cymunedau’n ddiogel wrth iddynt baratoi i groesawu mwy o gwsmeriaid yn ôl yn dilyn llacio’r cyfnod cloi.

Er llacio’r cyfyngiadau, mae’r Coronafeirws yn parhau i fod yn risg i bob un ohonom ac felly bydd mesurau diogelwch yn eu lle gan fusnesau fel caffis, bwytai a thafarndai. Bydd modd i bobl o wahanol aelwydydd gyfarfod, ond bydd rhaid cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru o ran cadw pellter cymdeithasol ac aros 2 fetr ar wahân.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Economi:

“Hoffwn ddiolch i holl fusnesau Gwynedd sydd wedi chwarae eu rhan i sicrhau bod eu safleoedd yn ddiogel i gwsmeriaid a staff. Rydym yn deall ei fod yn parhau i fod yn gyfnod anodd ond mae ymdrechion y gymuned fusnes yn allweddol i gadw pobl yn ddiogel.

“Fel Cyngor, rydym yn parhau i weithio gyda busnesau a chymunedau Gwynedd i gefnogi ein gilydd trwy'r cyfnod nesaf er mwyn diogelu iechyd pobl Gwynedd ochr yn ochr â chefnogi busnesau a’r economi leol.

“Mae'r Cyngor yma i gefnogi busnesau fel y gallant barhau i fasnachu'n ddiogel. Mae ein swyddogion yn gweithio i sicrhau bod gan fusnesau fynediad i'r holl wybodaeth ddiweddaraf.”

Gall busnesau dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19, trwy ddilyn @BusnesGwynedd ar Twitter yn ogystal â chofrestru ar gyfer cylchlythyrau rheolaidd.