Achosion Covid wedi'u cadarnhau yn Ysgol Borth-y-Gest

Dyddiad: 27/05/2021

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: “Mae tri disgybl o Ysgol Borth-y-Gest wedi profi’n bositif am Covid-19. Maent, ynghyd â'r holl gysylltiadau perthnasol o'r ysgol, yn hunan-ynysu. Mae'r ysgol wedi gweithredu'n brydlon ac yn cydweithio gyda'r tîm Profi, Olrhain a Diogelu lleol i gynnig cyngor ac arweiniad i'r teuluoedd perthnasol.

“Rydym yn anfon ein dymuniadau gorau at bawb sydd wedi cael eu heffeithio ac yn eu hannog i barhau i ddilyn y cyngor sy’n cael ei ddarparu er mwyn helpu i atal y firws rhag lledaenu.”

Meddai Dafydd Wyn Williams, Cadeirydd Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Aml-Asiantaeth Gwynedd: “Ar hyn o bryd rydym yn aros am gadarnhad o ba straen o’r firws sydd wedi achosi pum achos positif yn ardal Porthmadog gan gynnwys y rhai yn Ysgol Borth-y-Gest. Mae hyn yn arbennig o arwyddocaol gan ystyried y trosglwyddiad cyfredol yn yr amrywiolyn a nodwyd gyntaf yn India mewn nifer o gymunedau ledled Lloegr.

“O ganlyniad i’r achosion positif diweddar hyn, gofynnwyd i 49 o gysylltiadau unigol hunan-ynysu hyd yma.

“Mae pawb y gofynnwyd iddynt hunan-ynysu wedi cael eu cynghori i gadw llygad am unrhyw symptomau o’r haint, gan gynnwys peswch parhaus newydd; tymheredd uchel; colli neu newid i arogl neu flas. Rydym yn ddiolchgar iddynt am eu cydweithrediad sy'n allweddol i atal lledaeniad y firws. ”

Ychwanegodd Dr Eilir Hughes sy'n arwain Clwstwr Meddygon Teulu Dwyfor: “Mae'n hanfodol bwysig bod unrhyw un sy'n datblygu symptomau Covid-19 yn hunan-ynysu ar unwaith ac yn trefnu prawf trwy ffonio 119 neu ymweld â gwefan https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19.

“Byddem yn atgoffa trigolion lleol a’r miloedd lawer o ymwelwyr a fydd yn ymweld â Gwynedd dros wyliau hanner tymor fod ganddynt ran hanfodol i’w chwarae wrth atal lledaeniad Covid-19.

“Gallent wneud hyn drwy aros yn yr awyr agored pan yng nghwmni eraill, gwisgo gorchudd wyneb, cadw at reolau pellter cymdeithasol a golchi eu dwylo yn rheolaidd. Dan do, dylent gadw ffenestri a drysau ar agor er mwyn helpu i ddod â'r awyr iach i mewn.

“Mae’r achosion diweddaraf hyn hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd fod pob oedolyn yn cael brechiad Covid-19 cyn gynted ag y caiff ei gynnig iddynt gan gynnwys yr ail ddos ​​sy’n atgyfnerthu’r amddiffyniad rhag y firws.”

 

Gall preswylwyr ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar Raglen Frechu COVID-19 ar wefan BIPBC