Ysgol y Faenol - Gwaith yn mynd rhagddo ar ymestyn adeilad yr ysgol

Dyddiad: 14/05/2020
6349_YGC_planning 3D view 1

Fel rhan o fuddsoddiad helaeth mewn addysg gynradd yn ardal Bangor, mae gwaith i adeiladu estyniad ac adnewyddu Ysgol y Faenol, Penrhosgarnedd (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru) wedi dechrau, a fydd yn cynyddu capasiti'r ysgol gynradd o 186 i 315 o ddisgyblion.

Yn ogystal â gwelliannau sylweddol i adeilad presennol yr ysgol, mae’r datblygiad yn cynnwys adeilad newydd ar gyfer Canolfan Gymunedol Penrhosgarnedd a fydd ynghlwm ac adeilad yr ysgol. Ar ôl cwblhau'r gwaith adeiladu, bydd adeilad presennol y Ganolfan Gymunedol yn cael ei ddymchwel er mwyn datblygu maes parcio newydd ar gyfer yr ysgol a'r ganolfan gymunedol.

Mae'r contractwyr, Wynne Construction, wedi mabwysiadu’r gweithdrefnau gweithio newydd sy’n ofynnol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac yn cynnwys canllawiau pellhau cymdeithasol. Mae cam cyntaf y gwaith yn cynnwys sefydlu’r safle, a datblygu maes parcio amgen dros dro ar gyfer y Ganolfan Gymunedol. Bydd y Ganolfan Gymunedol yn aros ar agor (er nad yw mewn defnydd ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19) nes bod y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau a bod y Ganolfan newydd yn barod ac ar gael i’w ddefnyddio gan y gymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Rydym yn falch iawn bod y gwaith i ddatblygu Ysgol y Faenol wedi cychwyn. Mae hwn yn rhan o brosiect ehangach lle mae Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru yn buddsoddi cyfanswm o £12.7 miliwn ar addysg gynradd yn ardal Bangor fel rhan o'r don gyntaf o gyllid y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif. Bydd hyn yn darparu mwy o ofod yn Ysgol y Faenol ac amgylchedd addysgu sy'n cyrraedd safonau Ysgolion yr 21ain Ganrif a fydd o fudd i ddisgyblion, yn ogystal â darparu adeilad pwrpasol newydd ar gyfer y ganolfan gymunedol boblogaidd.”

Ychwanegodd Graham Dickson, Rheolwr Contractau, Wynne Construction “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio unwaith eto gyda thîm Gwynedd ac yng nghymuned Bangor. Ein ffocws fydd darparu’r cynllun i adeiladu estyniad newydd ac i adnewyddu Ysgol Y Faenol, gan weithio'n agos gyda'r ysgol a'r gymuned leol. Yn ogystal, rydym yn gobeithio cynnig cyfleoedd yn yr economi leol a byddem yn croesawu unrhyw ymholiadau gan grefftwyr perthnasol i’r maes".

Mae Wynne Construction wedi sefydlu tudalen Facebook i'r ysgol a'r gymuned ddilyn cynnydd y prosiect. Gellir dod o hyd iddo yma www.facebook.com/YsgolFaenolNewydd.