Gwaith diogelu rhag llifogydd yn ailgychwyn yn Y Felinheli

Dyddiad: 15/05/2020
Felinheli

Bydd gwaith yn ailgychwyn ar gynllun atal llifogydd gwerth £700,000 a fydd yn helpu i ddiogelu cartrefi a busnesau yn Y Felinheli.

Roedd yn rhaid gohirio’r gwaith yn sgil COVID-19, ond bellach bydd y gwaith yn gallu ail-ddechrau ar 18 Mai.

Mae’r contractwyr, Cwmni adeiladwaith OBR o Ynys Môn, wedi gosod trefn weithio newydd yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru sydd yn cynnwys canllawiau ar gyfer pellhau cymdeithasol.

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb am adran YGC y Cyngor sy’n rheoli’r prosiect:

“Mae iechyd y cyhoedd yn flaenoriaeth i ni fel Cyngor, felly rydym yn falch fod y contractwyr yn gallu gweithio mewn modd diogel er mwyn caniatáu i’r gwaith ail-ddechrau ar y prosiect pwysig hwn.

“Mae llifogydd a achoswyd gan Storm Ciara yn gynharach yn y flwyddyn yn amlygu’r angen am well amddiffyniad rhag llifogydd i'r ardal, ac mae’r gwaith hyn yn holl-bwysig i leihau’r risg yma i eiddo ar Lôn Glan y Môr.

“Oherwydd y gohiriad bydd y dyddiad cwblhau yn hwyrach na’r disgwyl, gyda chanol mis Medi yn debygol bellach.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, sy’n cynrychioli’r Felinheli ar Gyngor Gwynedd:

“Dwi’n falch bod y gwaith pwysig yma’n Felinheli yn ailgychwyn a bod trefniadau mewn lle i wneud hynny’n ddiogel.

“Mi fydd yna rhywfaint o anghyfleustra i drigolion megis colli llefydd parcio dros-dro yn ystod y gwaith, ond bydd y contractwyr yn ceisio lleihau unrhyw effaith ar drigolion.

“O’r 25 Mai bydd y ffordd o flaen y Gardd Fôn ar gau am gyfnod o tua wythnos, ond bydd gwyriad traffig lleol ar gael ar bob amser.”

Mae hwn yn brosiect Cyngor Gwynedd sydd yn cael ei ariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru. Bydd y Cynllun Diogelu Llifogydd ar Lôn Glan y Môr yn y pentref yn darparu lefel well o ddiogelwch i gartrefi, busnesau a'r briffordd rhag llifogydd llanw, gan gynnwys y risg a achosir gan lefelau'r môr yn codi.

Bydd mynediad i bob eiddo yn cael ei gynnal bob amser, gyda dargyfeiriadau dros dro yn eu lle o bryd i'w gilydd.

Os oes gan drigolion Felinheli unrhyw ymholiadau am y cynllun, mae croeso iddynt gysylltu gydag Elspeth Moncure yng nghwmni adeiladu OBR ar 01248 667066 neu elspeth.moncure@obrconstruction.com am faterion yn ymwneud â’r safle neu gysylltu gyda thîm llifogydd y Cyngor ar 01286 679591 neu CynllunLlifogyddFelinheli@gwynedd.llyw.cymru am unrhyw wybodaeth arall am y cynllun.