Galw ar fusnesau lleol i helpu ymgyrch banciau bwyd

Dyddiad: 21/05/2020
BancBwyd_FoodBank

Mae partneriaeth lleol yn galw ar fusnesau sydd wedi cau oherwydd yr argyfwng Coronafirws i ystyried cyfrannu bwyd dros ben i fanciau bwyd yng Ngwynedd. 

Mae Cyngor Gwynedd a chymdeithas dai Adra wedi dechrau ymgyrch ar y cyd i helpu banciau bwyd yn y sir drwy ddarparu bwydydd a chefnogaeth, a nawr maen nhw’n galw ar fusnesau i ystyried cyfrannu.

“Ers cychwyn yr argyfwng mae cannoedd o fusnesau bwyd yng Ngwynedd wedi gorfod cau eu drysau i helpu atal lledaeniad Coronafirws,” meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, aelod Datblygu’r Economi a Chymuned ar Gabinet Cyngor Gwynedd. 

“Ond er gwaethaf hynny mae nifer ohonynt wedi ymateb i’r galw yn barod, ac yn cyfrannu bwydydd sych o’u storfeydd. Mae’r ymgyrch yn galw ar berchnogion caffis, siopau a pherchnogion busnesau llety, yn ogystal a rhai sy’n rhedeg atyniadau sydd â chownter bwyd, i ystyried cyfrannu unrhyw fwyd sych fyddai’n mynd yn wastraff i’r teuluoedd sydd ei angen fwyaf yng Ngwynedd drwy’r banciau bwyd lleol.”

Un o’r cyntaf i neud hynny oedd Gwersyll yr Urdd Glan-llyn.

“Am ein bod wedi gorfod cau ein drysau ers canol Mawrth, roedd gennym ni gryn dipyn o stoc bwyd fyddai wedi mynd yn wastraff” meddai Huw Antur Edwards, Cyfarwyddwr Glan-llyn."

“Ryda' ni wedi bod yn cydweithio efo criw cymunedol yn Llanuwchllyn ers cychwyn yr argyfwng ac wedi cyfrannu’r bwydydd ffres oedd gennym iddyn nhw ar gyfer cynllun pryd ar glud yr ardal. Ond mae gennym dipyn stoc o fwyd sych ar ôl, ac mae’n braf iawn medru ei ddefnyddio i helpu’r banciau bwyd yn ystod y cyfnod anodd yma.” 

Mae galw cynyddol am wasanaethau’r banciau bwyd, a gyda deg lleoliad ar draws y sir bellach yn cynnig bocsys bwyd argyfwng i bobl mewn angen, mae sicrhau bod ganddynt gyflenwad rheolaidd o fwyd yn medru bod yn her. 

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Thomas: “Mae’r banciau bwyd yng Ngwynedd yn gwneud gwaith anhygoel bob diwrnod o’r flwyddyn, a hynny’n hollol wirfoddol.

“Erbyn rŵan mae’r galw wedi cynyddu’n aruthrol wrth i deuluoedd ar draws y sir wynebu pwysau ychwanegol oherwydd effeithiau’r firws. Mae’r Cyngor wedi cyfrannu bwydydd sych o’r ysgolion yn barod, ac rydym wedi partneru hefo cymdeithas dai Adra i brynu nwyddau hanfodol iddynt.

“Ryda' ni'n hynod o ddiolchgar i Glan-llyn a’r holl fusnesau eraill sydd wedi cyfrannu hyd yma. Mae’n gyfnod anodd i bawb, ac mae’n galonogol gweld cymaint o ewyllys da.” 

Dywedodd Sarah Schofield, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau Adra:

“Rydym yn falch iawn ein bod yn gallu cyfrannu at achos mor allweddol, sef y Banciau Bwyd. Mae’r gwasanaeth yma yn chware rôl mor bwysig wrth sicrhau bod bwyd ar gael i'r sawl sydd fwyaf ei angen- dyma un o anghenion mwyaf sylfaenol pobl.

“Rydym yn falch iawn bod ni’n gallu cydweithio efo Cyngor Gwynedd ar hyn. Mae hi mor bwysig bod sefydliadau yn tynnu at ei gilydd i helpu ein pobl a’n cymunedau, yn ystod amser mor heriol.”

Bydd Cyngor Gwynedd ac Adra yn cludo’r bwyd, ei ddidoli a’i ddanfon i’r gwahanol ardaloedd. 

Mae’r Cyngor yn gofyn am fwydydd sych fel reis, pasta a siwgr, neu fwydydd tin fel ffa neu bysgod, sydd dal o fewn ei ddyddiad. 

Dylai perchnogion busnes sy’n meddwl y gallant helpu gysylltu â’r Cyngor drwy ffonio 07989 351502 neu 01766 771000 a gofyn am Marian Wyn Jones. Neu gallant anfon e-bost at CymorthCymunedol@gwynedd.llyw.cymru 

Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd gefnogi eu banc bwyd lleol, ac mae basgedi i gasglu bwyd ym mhob un o’r prif archfarchnadoedd yn lleol. Mae manylion holl fanciau bwyd Gwynedd ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/HelpCymunedol 

Llun: Huw Antur Edwards, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd, Glanllyn gyda’r bwyd sy’n cael ei nôl gan Gyngor Gwynedd ac Adra i’w roi i’r banciau bwyd