Gŵyl y Banc Calan Mai: Parhewch i aros adref

Dyddiad: 07/05/2020

Mae gweithwyr allweddol wedi uno i annog aelodau'r cyhoedd i aros adref a chadw'n ddiogel dros benwythnos Gŵyl y Banc.

 

Dros benwythnos gŵyl y banc, bydd asiantaethau partner yn rhyddhau casgliad o luniau ar y cyfryngau cymdeithasol ar ran gweithwyr rheng flaen gan annog y cyhoedd i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth a pharhau i aros adref.

 

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Dros Dro Nigel Harrison:  "Rydym yn parhau i annog pobl i beidio teithio i Ogledd Cymru dros benwythnos gŵyl y banc.

 

"Mae cyfyngiadau ar deithio sydd ddim yn hanfodol yn parhau mewn lle. Mae'n holl atyniadau i dwristiaid ar gau o hyd – rhannau o'r parc cenedlaethol, tafarndai, tai bwyta, caffis, y parciau carafanau a gwyliau. Yn anffodus rydym wedi cael achlysuron diweddar lle mae pobl wedi teithio pellterau afresymol i ogledd Cymru. 

 

Rydym yn gwybod y bydd llawer yn siomedig na allwn nodi diwrnod VE yn y ffordd a fwriadwyd ac a fyddai wedi bod yn addas. Fodd bynnag, oherwydd yr achosion parhaus o'r coronafeirws a'r canllawiau ar gadw draw, mae o bwys mawr fod pobl yn cofio adref, fel y gallwn amddiffyn y GIG ac achub bywydau.

 

Ychwanegodd: “Rydym yn parhau i sicrhau, rhoi gwybod ac ymgysylltu â phobl fel eu bod yn gallu deall pam mae'r cyfyngiadau hyn yn eu lle. Mae ein timau'n parhau i fod hwnt ac yma yn ein cymunedau ac ar y ffyrdd. Byddwn y penwythnos hwn eto yn sicrhau bod pobl y cydymffurfio â'r cyfyngiadau.

 

Fodd bynnag, hoffem i'r mwyafrif helaeth sy'n glynu at y cyfyngiadau. Rydych chi i gyd yn chwarae eich rhan go iawn wrth gynorthwyo i achub bywydau. Mae'r hyn rydym yn ei wneud i'w weld yn gweithio ond mae'n rhaid i ni ddal ati. Fel arall, bydd yr wythnosau diwethaf wedi bod yn ofer."

 

Mewn llythyr agored cyn penwythnos gŵyl y banc, mae Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru; Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cymdeithas Llywodraethau Lleol Cymru (WLGA); Dafydd Llywelyn, Cadeirydd Plismona Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys; a'r Prif Gwnstabl Carl Foulkes, Cadeirydd Grŵp Prif Swyddogion Cymru yn galw ar bobl i aros adref.

 

Mae'r llythyr hefyd yn ei gwneud yn glir nad yw teithio i ail gartref yn deithio hanfodol, a bydd unrhyw un sy'n gadael neu aros draw o'r man maent yn byw ynddo heb esgus rhesymol yn troseddu. 

 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Harrison: “Mae'r GIG a gweithwyr allweddol eraill yn gwneud gwaith anhygoel yn cadw'r cyhoedd yn ddiogel, ond gofynnir i chi ystyried y gwnaiff cynyddu poblogaeth ein hardal osod baich afresymol arnynt. Ni ddylai pobl geisio osgoi dilyn y rheolau. Mae hyn er mwyn sicrhau na fydd eich anwyliaid yn marw oherwydd gweithredoedd rhai unigolion hunanol. Ni ddylai'r heddlu fod yn gorfodi synnwyr cyffredin.

 

"Bydd y mynyddoedd, y traethau a chefn gwlad yma pan fydd hyn ar ben i ni eu mwynhau a bydd pawb yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl unwaith y mae'n ddiogel eto i wneud hynny. Tan hynny, arhoswch adref, amddiffynnwch y GIG, achubwch fywydau."

 

Meddai Emyr Williams, Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol Eryri: “Mae’n bwysig iawn bod pobl yn parhau i gadw at ganllawiau’r Llywodraeth i aros gartref. Rydym eisiau diolch yn ddiffuant i’r mwyafrif helaeth o bobl sydd yn dal i’n helpu i atal lledaeniad y firws wrth aros adref. Ond, rydym yn bryderus am yr adroddiadau gan ein Wardeiniaid bod cynnydd yn y niferoedd traffig ac ymwelwyr. Nid oes newid wedi bod yng nghanllawiau a chyfyngiadau’r Llywodraeth, a dylai pobl barhau i aros adref ac osgoi teithio diangen.

 

"Bydd ein Wardeiniaid yn cydweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru dros benwythnos Gŵyl y Banc a bydd ganddynt bresenoldeb cadarn ar draws y Parc Cenedlaethol i sicrhau bod ein cymunedau a’n gwasanaethau iechyd yn cael eu diogelu. Cyn gynted ag y gallwn atal lledaeniad y feirws, y cynharaf y gallwn ni groesawu pobl yn ôl i Eryri a helpu busnesau a diwydiannau lleol i adfer.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Mae hwn yn gyfnod na welwyd ei debyg yng nghof y rhan fwyaf ohonom ni. Rydym ni’n ddiolchgar i bawb sydd wedi ac yn parhau i ddilyn y cyfarwyddyd i aros adref.

 

“Mae ein neges ni’n glir – mae’r ardal ar gau ar hyn o bryd i’n helpu ni i rwystro lledaeniad y Coronafeirws.

 

“Tan hynny, mae ein partneriaid yn y Parc Cenedlaethol wedi cau mynyddoedd prysuraf Eryri a does dim mynediad i unrhyw un am y tro. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cau eu canolfannau ymwelwyr, meysydd parcio, mannau chwarae a llwybrau beidio mynydd ac mae safleoedd Cadw a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gau.

 

“Felly, am y tro, gofynnwn i bobl beidio ymweld â’r ardal ac y byddwn ni’n croesawu ymwelwyr yn ôl i Wynedd a gogledd Cymru pan fydd pethau wedi dod nôl i drefn.”