Daliwch ati i aros adref ac aros yn ddiogel

Dyddiad: 01/05/2020

Wrth i'r wlad ddechrau wythnos saith o'r cyfyngiadau mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog y cyhoedd unwaith eto i wrando ar gyngor y Llywodraeth a pharhau i aros gartref.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Nigel Harrison: "Wrth i ni ddechrau ar ein seithfed wythnos o gyfyngiadau, mae pryder y gallai pobl gael eu temtio i ddiystyru'r cyfyngiadau, yn enwedig gan fod y tywydd cynnes yn mynd i barhau.

"Rydym yn ymwybodol o'r effaith y mae'r cyfyngiadau presennol yn ei rhoi ar unigolion, cyplau a theuluoedd ar draws y rhanbarth. Mae methu â gweld eich ffrindiau a'ch teulu, peidio â threulio amser gyda'r rhai rydych chi'n eu caru yn peri gofid. Ond mae'n hanfodol bwysig ein bod ni i gyd yn parhau i chwarae ein rhan yn y frwydr yn erbyn y feirws ofnadwy hwn ac yn aros gartref fel nad ydym yn dadwneud y gwaith sydd eisoes wedi digwydd i amddiffyn y GIG ac achub bywydau.

"Rydym yn werthfawrogol iawn ac yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth cymunedau Gogledd Cymru, lle mae'r mwyafrif llethol yn glynu wrth gyfyngiadau'r Llywodraeth.

"Mae'r Parc Cenedlaethol a llawer o fannau prydferth eraill ar gau felly ni ddylai pobl deithio i mewn i'r rhanbarth i gerdded neu ymarfer corff ac yn anffodus rydym wedi cael achlysuron yn ddiweddar lle mae pobl wedi teithio pellteroedd cwbl afresymol i ogledd Cymru. Edrychwn ymlaen at groesawu pobl yn ôl cyn gynted ag y gallwn.

"Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar dawelu meddyliau, hysbysu ac ymgysylltu â phobl fel eu bod yn deall pam mae'r cyfyngiadau hyn ar waith. Mae'r timau ar gael yn ein cymunedau ac ar y rhwydweithiau ffyrdd gan sicrhau bod y bobl yn cydymffurfio â'r cyfyngiadau. Bydd swyddogion yn parhau i ymgysylltu â phobl, yn sefydlu eu hamgylchiadau unigol ac yn parhau i egluro’r peryglon a rhybuddio am ganlyniadau methu â chydymffurfio â'r canllawiau.   Mae'n syml iawn i wneud y peth cywir, arhoswch yn lleol dilynwch y canllawiau.    Nid yw hyn yn ymwneud â'r gyfraith, mae'n ymwneud â bod yn gyfrifol yn bersonol ac atal niwed i'n hanwyliaid.

Ychwanegodd: "Nid yw'r caredigrwydd a'r gefnogaeth y mae swyddogion wedi'u gweld tra ar ddyletswydd wedi mynd yn ddisylw ac fe'u gwerthfawrogir yn fawr yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd. Rydym yn wirioneddol ddiolchgar am eich cefnogaeth barhaus ac am eich sicrhau, os oes gennych unrhyw bryderon, ein bod yma i helpu. Arhoswch yn ddiogel ac arhoswch gartref. "

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet dros Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Cyn yr argyfwng Coronafeirws, cyflogwyd dros 16,000 yn y sector twristiaeth yng Ngwynedd ac mae hi’n anodd dirnad beth fydd effaith y feirws ar y sector yma a phob rhan o economi’r ardal.

 

“Mae Gwynedd wedi croesawu ymwelwyr ers canrifoedd, ac rydym yn cydnabod cyfraniad y rhai hynny sy’n ymweld i fwynhau ein hardal a chefnogi ein economi. Ond, ni allwn groesawu ymwelwyr ar hyn o bryd, a gofynnwn yn garedig ond yn gadarn i bobl beidio ymweld â’r ardal am y tro ac i ymweld a ni pan fyddwn wedi goresgyn y sefyllfa bresennol.”