Cyngor Gwynedd yn ystyried sut gellid ail-agor canolfannau ailgylchu

Dyddiad: 15/05/2020

Sicrhau diogelwch y cyhoedd a staff fydd prif flaenoriaeth Cyngor Gwynedd wrth ystyried sut y dylid ail-agor canolfannau ailgylchu yn y sir.

Daw hyn yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford fod caniatâd bellach i gynghorau ystyried sut y byddent am ail-agor canolfannau ailgylchu i’r cyhoedd o fewn eu siroedd.

Dros y dyddiau nesaf, bydd Cyngor Gwynedd yn ystyried sut y dylid symud ymlaen. Byddai unrhyw ail-agor yn destun amodau caeth a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol clir.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb, ond rydym yn cydnabod fod yna awydd i ni ystyried sut y gallwn ail-agor canolfannau ailgylchu.

“Yn dilyn y newid yn y rheoliadau, gallwn rŵan ystyried o ddifri sut y byddai modd i ni fynd o gwmpas ail-agor rhai o’n canolfannau ailgylchu. Trwy hyn oll, ein blaenoriaeth fyddai sicrhau fod unrhyw drefn newydd yn amddiffyn iechyd ein haelodau staff a thrigolion Gwynedd.

“Mae swyddogion ar waith yn datblygu cynllun fyddai yn cyfarch y blaenoriaethau yma wrth ystyried ail-agor canolfannau.

“Pan fydd y canolfannau yn ail-agor, mae’n bwysig fod trigolion yn sylweddoli y bydd y trefniadau yn wahanol i’r cyfnod cyn y Coronafeirws. Am y tro, byddwn yn annog trigolion i ddefnyddio’r canolfannau dim ond i waredu deunyddiau nad oes modd iddynt eu cadw yn ddiogel gartref. Mae’n debygol iawn hefyd y byddwn yn cyflwyno system lle bydd trigolion yn archebu cyfnod penodol o flaen llaw ar gyfer ymweld â’r canolfannau. 

“Byddwn yn sicrhau fod unrhyw fanylion am amserlen i ail-gyflwyno’r gwasanaeth yn cael ei rannu gyda’r cyhoedd gynted â phosib ynghyd â’r trefniadau angenrheidiol ar gyfer sicrhau pellhau cymdeithasol ar y safleoedd.”

Trwy gydol cyfnod argyfwng Covid-19, mae Cyngor Gwynedd wedi parhau i ddarparu gwasanaethau ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol, ynghyd â chasgliadau gwastraff gardd a gwastraff gweddilliol. Y bwriad fydd parhau gyda’r trefniadau yma cyn belled â bod amgylchiadau yn caniatáu.

Ychwanegodd y Cynghorydd Wager: “Hoffwn ddiolch o galon i’n holl staff gwastraff ac ailgylchu am barhau i ddarparu gwasanaeth llawn i drigolion Gwynedd trwy gydol yr argyfwng Coronafeirws, ac i bobl Gwynedd am gefnogi ein hymdrechion i ailgylchu cymaint a phosib o’n gwastraff.

“Hoffwn ddiolch hefyd i’n preswylwyr am gefnogi’r criwiau dros yr wythnosau diwethaf yma. Rydym wedi gweld nodiadau o ddiolch yn cael eu gadael allan ar y biniau a’r cartiau dros yr wythnosau diwethaf sydd yn cael eu gwerthfawrogi’n arw gan y timau casglu.”

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau Cyngor Gwynedd sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/coronafirws