Cyngor Gwynedd yn sicrhau bocsys bwyd i bobl 'risg uchel'

Dyddiad: 07/05/2020

Mae cannoedd o bobl Gwynedd sy’n methu gadael eu cartref oherwydd cyflyrau meddygol yn derbyn bocs bwyd wythnosol i’w helpu i ddygymod efo’r argyfwng.

Bocsys bwyd sy’n cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru yw’r rhain ar gyfer pobl sy’n dod o fewn y categori ‘risg uchel’ oherwydd Covid-19.

Mae 3,455 o unigolion ar draws y sir wedi derbyn llythyr gan y Prif Swyddog Meddygol yn ystod yr wythnosau diwethaf yn eu cynghori i hunan ynysu a pheidio gadael y tŷ am 12 wythnos. Y bobl hyn sy’n cael y bocsys bwyd.

Eglurodd Catrin Thomas, uwch reolwr yng Nghyngor Gwynedd, sy’n arwain ar ymateb cymunedol y Cyngor a’i bartneriaid i’r argyfwng: “Gan fod y bobl yma’n cael eu hystyried i fod mewn perygl eithriadol oherwydd COVID-19, mae nhw’n cael eu cynghori i gymryd mwy o ofal na’r gweddill ohonom.”

Er mwyn gwneud yn siŵr bod y bobl yma’n ymwybodol o’r help sydd ar gael, mae’r Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth efo Adra, y darparwr tai cymdeithasol, dros yr wythnosau diwethaf i gysylltu’n uniongyrchol â’r bobl sydd ar y rhestr.

Ychwanegodd Catrin: “Ryda ni’n medru cynnig eu cofrestru ar gyfer cael bocs bwyd am ddim dros gyfnod y 12 wythnos, ac mae’n help i arbed pobl rhag poeni am gael bwyd i'r tŷ a hwythau’n methu cyrraedd siop a rhoi eu hunain mewn risg.” 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Rydw i’n falch iawn fod y drefn yma mewn lle. Gyda thîm o swyddogion or Cyngor ac Adra yn gwneud cyswllt dros y ffôn, maent yn medru deall unrhyw broblemau neu bryderon sy’n codi, a chwilio am gefnogaeth leol. Dwi’n ddiolchgar i’r holl swyddogion am eu gwaith.”

Mae’r bocs bwyd wythnosol ar gael lle nad oes trefniadau eraill yn bodoli. Dim ond pobl sydd wedi derbyn y llythyr swyddogol sy’n medru cael eu cofrestru am focs bwyd. Gall doctoriaid lleol ychwanegu pobl mae nhw’n teimlo sy’n gymwys i’r rhestr, a gall unrhyw un sy’n credu y dylent fod ar y rhestr gysylltu efo’i doctor arferol er mwyn trafod hynny.

Erbyn hyn mae 690 o bobl wedi cofrestru ar gyfer derbyn bocs bwyd drwy’r Cyngor, ac er fod angen disgwyl am tua wythnos i gael y bocs cyntaf, mae’r ymateb wedi bod yn ffafriol iawn. Dyma ddywedodd mam o ardal Caernarfon ar ôl derbyn bocs ar gyfer ei phlentyn yr wythnos yma:

“Doedden ni ddim yn gwybod amdano, ond ffoniodd Swyddog o'r Cyngor am bod ein merch ni’n shielding.  Roedd y Swyddog yn dda iawn yn ein helpu ni, ac yn glên iawn, a mi oedd cofrestru am y bocs mor hawdd...mae cael bwyd i'r tŷ wedi bod yn boen meddwl i ni felly da ni’n ddiolchgar iawn. Mae o’n grêt ac amrywiaeth o bethau! ”

Mae’r bocsys yma’n cynnwys digon o fwyd i un person am wythnos, gyda nwyddau amrywiol fel ffrwythau, llysiau, bara, tuniau, te a choffi ac ati ynddo. Gall unrhyw un sydd wedi derbyn llythyr swyddogol, ac sy’n teimlo y byddai’r bocs bwyd yn eu helpu i ymdopi, ffonio llinell gymorth Covid-19 y Cyngor i gofrestru. Mae’r llinell hefyd ar gael ar gyfer unrhyw un arall sy’n poeni am eu sefyllfa, neu sydd eisiau help oherwydd yr argyfwng. Gellir cysylltu efo Tîm Cymorth Covid-19 Cyngor Gwynedd ar : 01766 771000