Cydweithio yn sicrhau pecynnau bwyd i unigolion bregus Gwynedd

Dyddiad: 06/05/2020
1

Mae unigolion bregus yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn derbyn pecyn bwyd i’w cefnogi yn ystod argyfwng Coronafeirws.

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o gynllun newydd ‘Neges’ ac yn cydweithio gyda menter gymdeithasol, Menter Môn a busnes bwytai Dylan’s i sicrhau fod unigolion bregus ar draws y sir yn cael pecyn o fwyd maethlon i’w cynnal yn ystod argyfwng Covid-19.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn hefyd yn rhan o’r cynllun, ac mae cynghorau Gwynedd a Môn yn adnabod yr unigolion a’r teuluoedd sydd yn mynd i elwa fwyaf o dderbyn y pecynnau bwyd yma.

Meddai’r Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae Cyngor Gwynedd yn falch iawn o fod yn cydweithio ar y cynllun pwysig iawn yma.

“Fel yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am faes Addysg, rwy’n ddiolchgar am y gwaith arbennig sy’n digwydd i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol. Diolch i bawb sydd ynghlwm â sicrhau fod y cynllun yma yn llwyddo ac yn darparu bwyd i blant ar adeg mor anodd.”

Mae’r pecynnau bwyd sy’n cael eu dosbarthu ar hyn o bryd yn cynnwys prydau bwyd unigol sy’n cael eu cynhyrchu gan gwmni Dylan’s ynghyd a bwydydd eraill fel bara, llefrith, sudd, grawnfwyd, bwydydd tun, llysiau a ffrwythau. Mae’r rhan fwyaf o’r cynnyrch hefyd wedi ei brynu’n lleol, gan gefnogi’r busnesau hynny sydd hefyd yn ei chael hi’n anodd yn ystod y cyfnod hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Plant a Chefnogi Teuluoedd Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, mae gennym gyfrifoldeb i ofalu am les plant a theuluoedd bregus yn y sir. Mae hynny yn rhywbeth yr ydym yn ei gymryd o ddifrif ar unrhyw adeg, ond mae’n hyd yn oed yn fwy pwysig ar gyfnod fel hyn lle mae cymaint o bobl dan bwysau oherwydd y Coronafeirws.

“Mae’n codi calon rhywun i weld y cydweithio allweddol sy’n digwydd rhwng y sector gyhoeddus, mentrau cymdeithasol a’r sector breifat. Dyma ddangos beth y gallwn ni gyflawni wrth ddod ynghyd er budd pobl ar lawr gwlad. Diolch am eich ymrwymiad ac am wneud gwahaniaeth go iawn.”

Mae pecynnau hefyd yn cael eu darparu i bobl ddigartref yn y sir sydd ar hyn o bryd mewn llety dros-dro.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd: “Rydw i’n falch iawn ein bod yn gallu helpu pobl yn y ffordd yma. Yn ystod y pandemig, mae staff tîm digartrefedd y Cyngor wedi sicrhau llety dros dro ar gyfer unigolion digartref ac mae’r pecynnau bwyd yma yn allweddol i helpu i gynnal y bobl yn ystod yr amser heriol yma.”

Mae’r cynllun, sy’n cael ei gydlynu gan Menter Môn, hefyd yn darparu bwyd ar gyfer staff Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Glan Clwyd sydd methu cael mynediad at y ffreutur oherwydd y cyfyngiadau sydd yn eu lle oherwydd Covid-19. Yn ystod yr wythnos diwethaf, fe dderbyniodd 131 o blant ac oedolion bregus Gwynedd un o becynnau bwyd Neges. Mae’r cynllun yn parhau i dyfu a bydd mwy o becynnau yn cael eu danfon yr wythnos hon.

Mae Dylan’s wedi galluogi defnydd o’u huned cynhyrchu yn Llangefni a’u staff am ddim. Eglurodd David Evans, un o gyd-sylfaenwyr y bwyty: “Unwaith roedden ni wedi gallu rhoi trefniadau mewn lle ar gyfer ein busnes ein hunain roedden ni yn awyddus wedyn i ganolbwyntio ar helpu’r gymuned sy’n ein cefnogi ni. Gan ein bod ni’n bwydo miloedd pob wythnos, roedd hyn yn ffordd amlwg i ni gyfrannu.”

Ychwanegodd Dafydd Gruffydd, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn: “Roedden ni wedi bod yn edrych ar sut i ddosbarthu bwyd ond wedi cael trafferth dod i hyd i bartner addas. Felly pan gysylltodd Dylan’s efo ni fe ddisgynnodd pob dim i’w le. Rydym ni yn Menter Môn yn cydlynu trefniadau cyfeirio ac yn talu am y cynhwysion a Dylan’s wedyn yn paratoi’r pecynnau bwyd ac yn eu dosbarthu.” 

Daw arian i ddatblygu’r fenter newydd trwy Môn Larder – cynllun sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu cadwyn gyflenwi bwyd ar draws y rhanbarth. Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan nifer o gynhyrchwyr a busnesau lleol hefyd.

LLUNIAU: Mae pecynnau bwyd yn cael eu darparu i unigolion bregus yng Ngwynedd ac Ynys Môn