Canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd yn ailagor o dan reolau newydd

Dyddiad: 19/05/2020

 Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gall canolfannau ailgylchu ailagor o dan reoliadau newydd, mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau y bydd pump o’i wyth canolfan ailgylchu yn ailagor i geir yn unig yn y lle cyntaf o 26 Mai.

 

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth, bydd rhaid i drigolion drefnu amser penodol ar-lein o flaen llaw drwy ymweld a www.gwynedd.llyw.cymru/canolfannauailgylchu, drwy ddefnyddio ap “ApGwynedd” neu trwy ffonio canolfan gyswllt y Cyngor ar 01766 771000. Bydd y system newydd yn agor i gymryd archebion o 8:30am fore Gwener, 22 Mai ymlaen.

 

O 26 Mai, bydd y canolfannau ailgylchu ym Mangor, Caernarfon, Dolgellau, Ffridd Rasus yn Harlech a Phwllheli yn agored rhwng 9am a 4pm o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn i drigolion Gwynedd fydd wedi trefnu amser penodol o flaen llaw yn unig – fe fyddan nhw ar gau ar ddydd Sul a dydd Llun.

 

Bydd canolfannau ailgylchu’r Cyngor yng Ngarndolbenmaen, Blaenau Ffestiniog a’r Bala yn dal ar gau wrth i’r Cyngor asesu sut mae’r trefniadau newydd yn gweithio yn y safleoedd eraill.

 

Ar y cychwyn, bydd y gwasanaeth yn y pum canolfan ailgylchu fydd ar agor wedi ei gyfyngu i geir yn unig, ond bydd yn cael ei ymestyn i gynnwys faniau a threlars cyn gynted â phosib. Oherwydd y rheolau ymbellhau cymdeithasol, nifer cyfyngedig yn unig o amserau fydd ar gael er mwyn sicrhau diogelwch trigolion a staff y Cyngor, ac ni fydd y rheini sydd heb apwyntiad yn gallu ymweld â’r canolfannau.

 

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd:

 

“Yn dilyn y newid diweddar mewn rheoliadau cenedlaethol sy’n caniatáu i gynghorau gynllunio ar gyfer ailagor canolfannau ailgylchu, rydan ni’n falch ein bod ni wedi gallu datblygu system newydd a fydd yn ein galluogi ni i ailagor pump o’n canolfannau ailgylchu yn ddiogel yr wythnos nesaf.

 

“Er hyn, mae’n bwysig iawn fod trigolion yn deall mai gwasanaeth cyfyngedig i geir yn unig fydd hyn ar y cychwyn a bod yn rhaid trefnu pob ymweliad o flaen llaw. Rydan ni’n pwyso ar drigolion i helpu sicrhau bod y trefniadau newydd yn gweithio mor rhwydd â phosib trwy ddidoli cymaint ag y gallan nhw o’u heitemau cyn dod i’r ganolfan, a sicrhau eu bod nhw’n cadw’n drylwyr at y rheolau ymbellhau cymdeithasol yn y canolfannau er mwyn diogelu eu hiechyd eu hunain ac iechyd ein staff.

 

“Er mwyn i’r trefniant newydd hwn weithio, rydan ni’n apelio ar drigolion Gwynedd i fod yr un mor ystyriol ag maen nhw wedi bod ers cychwyn y cyfyngiadau. Mae’r neges aros adref yn dal mewn grym yng Nghymru – a dim ond os nad ydyn nhw’n gallu storio eitemau’n ddiogel adref, neu os nad oes modd casglu’r eitemau fel rhan o gasgliadau ailgylchu wythnosol y Cyngor, y dylai trigolion ystyried teithio i’n canolfannau ailgylchu.

“Mae’n bosib y bydd ciwiau ar adegau wrth i’r trefniadau newydd gael eu rhoi ar waith – gofynnwn ichi fod yn amyneddgar a pharchu’r staff a fydd yn gwneud eu gorau i gael pawb trwy’r ganolfan mor ddiogel ac mor gyflym â phosib.

 

“I’r trigolion hynny sydd angen cael gwared ar eitemau mawr, rydan ni’n falch o gadarnhau y bydd ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus hefyd ar gael yn fuan. Bydd manylion am sut i archebu ar gael ar wefan y Cyngor yn yr wythnosau nesaf, gyda disgwyl i gasgliadau ailgychwyn o ganol Mehefin.”

 

Ni ddylai trigolion sy’n dangos symptomau COVID-19, na’r rheini sy’n byw yn yr un tŷ â rhywun sy’n dangos symptomau o’r feirws neu â rhywun sy’n cael eu gwarchod, ymweld â’r canolfannau ailgylchu.

 

Mae’r canolfannau ar gyfer eu defnyddio gan drigolion Gwynedd yn unig, ac fel rhan o’r trefniadau ailagor, bydd angen i drigolion sy’n dymuno defnyddio’r canolfannau ailgylchu ddilyn y camau canlynol:

 

  • archebu amser ymlaen llaw ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/canolfannauailgylchu neu trwy ffonio canolfan gyswllt y Cyngor, Galw Gwynedd – gwrthodir mynediad i unrhyw un a fydd yn ceisio ymweld heb apwyntiad;
  • rhoi rhif cofrestru eu cerbyd wrth archebu apwyntiad – bydd y gwasanaeth wedi’i gyfyngu i geir yn unig ar y cychwyn;
  • sicrhau eu bod yn ymweld â’r ganolfan ailgylchu yn ystod yr amser a drefnwyd iddynt (dim mwy na 10 munud cyn cychwyn yr amser a dim hwyrach na 10 munud cyn diwedd eu hamser);
  • sicrhau mai dim ond un person sy’n camu allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff
  • dilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol llym a fydd ar waith ym mhob canolfan ailgylchu a chael gwared ar eu heitemau mor gyflym â phosib;
  • sicrhau eu bod yn dod â gwastraff cartref yn unig – ni fydd gwastraff masnachol na gwastraff busnes yn cael ei ganiatáu;
  • peidio â dod ag unrhyw eitemau na allan nhw eu cario eu hunain. Oherwydd y rheolau ymbellhau cymdeithasol, ni fydd staff yn gallu helpu pobl i ddadlwytho eu car na chael gwared ar wastraff;
  • didoli cymaint â phosibl o’u gwastraff cyn mynd i’r ganolfan fel y gallan nhw gael gwared ar eitemau mor gyflym â phosibl;
  • rhaid i wastraff cartref (nad yw’n bosibl ei ailgylchu) gael ei roi mewn bag cyn ei roi mewn sgipiau;
  • rhaid i wastraff gardd gael ei wagio o fagiau wrth ei daflu i’r sgip.