Sioeau Ysgol Gwynedd Daclus 2019

Dyddiad: 16/05/2019

1-Penisarwaun

2-Penybryn2

3-Pypedau

4-Ysgol Eifion Wyn 2

5-Llandwrog2

Roedd y diddanwyr enwog Y Brodyr Gregory a’r Criw yn ôl yn ysgolion cynradd Gwynedd yn ddiweddar fel rhan o’u sioe deithiol sy’n ymwneud a materion amgylchedd lleol.

Ariennir y sioeau gan Gyngor Gwynedd trwy grant Llywodraeth Cymru, ac maent bellach yn eu pumed flwyddyn o ymweld ag ysgolion y sir. Maent yn amlygu materion megis gwaredu sbwriel, baw cŵn a’r angen i arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu. Mae’r sioeau yn ysgafn a hwyliog, gyda’r brodyr yn cael cymorth Ted Taclus ac Eli Eco, ynghyd a’r pypedau poblogaidd Siôn a Siân.

Dywedodd Jonathan Gwyn Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd: “Mae'r sioeau yma’n ffordd wych o fuddsoddi mewn balchder cymunedol ac ymwybyddiaeth amgylcheddol y plant. Maen nhw hefyd yn ennill profiad gwerthfawr o weld perfformiad byw gan ddiddanwyr proffesiynol, gyda'r agweddau pantomeim a slapstic yn arbennig o effeithiol wrth ddal sylw'r plant.”

Meddai Aelod Cabinet Priffyrdd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Catrin Wager: “Rydym i gyd yn gwybod bod addysg dda yn hanfodol er mwyn galluogi ein plant bod yn oedolion hyderus, gydag agwedd gadarnhaol tuag at y gymdeithas. Rhan bwysig o'r addysg hon yw gwybod beth mae’r gymdeithas yn ei ddisgwyl gan ddinasyddion cyfrifol tuag at yr amgylchedd.

“Pa ffordd well o gyfleu'r negeseuon pwysig yma nag mewn ffordd ysgafn a difyr? Bydd y profiad prin a doniol hwn yn sicr yn aros gyda nhw am yn hir, ac yn rhoi pob cyfle iddynt gyfrannu a chwarae eu rhan yn y gymdeithas drwy gydol eu hoes.”

Yr ysgolion a fynychwyd y tro hyn oedd: Ysgol Ffridd y Llyn (Bala); Ysgol Penisarwaun, Ysgol Rhosgadfan, Ysgol Llandwrog, Ysgol Pen-y-Bryn (Bethesda), Ysgol Tudweiliog, Ysgol Llangybi, Ysgol Y Gorlan (Tremadog) ac Ysgol Eifion Wyn (Porthmadog).

Meddai Judith Owen, Pennaeth Ysgol Rhosgadfan: “Hoffwn ddiolch yn fawr i Drefi Taclus am y sioe fendigedig. Wir roedd yn ffantastig! Braf ein bod wedi cael y caneuon o flaen llaw a gwych ei fod yn gwbl addas ar gyfer pob oed.

“Mae gallu prynu mewn i sioeau o’r math yma mewn ysgol fach sydd mewn ardal ddifreintiedig yn anodd iawn ond wir rydym yn gwerthfawrogi yn fawr y cyfle i wylio a dysgu mewn awyrgylch mor braf.”

 Ar ran y brodyr, dywedodd Adrian Gregory: “Rydym wedi mwynhau dod â'r sioe deithiol eto i ysgolion Gwynedd. Roedd y plant mor frwdfrydig ag erioed ac yn ymateb yn dda i'r themâu, a gyflwynwyd trwy sgets a chaneuon gyda chymeriadau gwahanol yn tynnu sylw at faterion allweddol.

“Ein nod yw darparu perfformiad difyr a chyflawn ond gyda negeseuon addysgol bwysig o fewn y cynnwys.”

Trefnwyd y sioe gan fenter Trefi Taclus Cyngor Gwynedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru. I ddarganfod mwy am Trefi Taclus yng Ngwynedd, cysylltwch â Swyddog Trefi Taclus y Cyngor ar 01766 771000 neu e-bostiwch trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Lluniau: 1.) Disgyblion Ysgol Penisarwaun, Y Brodyr Gregory a’r Cynghorydd Elwyn Jones; 2.) Disgyblion Ysgol Pen-y-Bryn (Bethesda) gyda’r Brodyr Gregory a’r criw; 3.) Pypedau sydd yn rhan o’r sioe 4.) Disgyblion Ysgol Eifion Wyn, Y Brodyr Gregory a’r Criw a’r Cynghorydd Selwyn Griffiths 5.) Disgyblion Ysgol Llandwrog gyda’r Brodyr Gregory a’r Criw.