Etholiad Senedd Ewrop - 23 Mai

Dyddiad: 21/05/2019
Etholiad

Dydd Iau, 23 Mai yw'r diwrnod pan fydd pleidleiswyr ar draws Cymru yn cymryd rhan yn etholiad Senedd Ewrop.

Dylai pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio fod wedi derbyn cerdyn yn nodi manylion yr orsaf bleidleisio lle gallant fwrw eu pleidlais. Os nad ydych wedi derbyn cerdyn, yna cysylltwch gyda Thîm Etholiadau Gwynedd ar 01286 679623. 

Beth ddylech chi ei wneud ar 23 Mai? Bydd y rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio. Mae yna 136 o orsafoedd yng Ngwynedd ac maent ar agor o 7am hyd at 10pm ar y diwrnod. Pan gyrhaeddwch, bydd gofyn i chi gadarnhau eich enw a’ch cyfeiriad ac yna fe gewch eich papur pleidleisio. 

Dim ond un bleidlais fydd gan bleidleiswyr i'w bwrw a bydd wyth o bleidiau cofrestredig wedi eu rhestru ar y papur pleidleisio. Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu hethol drwy gynrychiolaeth gyfrannol ac felly ni fydd pleidleiswyr yn pleidleisio dros ymgeiswyr unigol yn ôl eu henw fel sy'n digwydd mewn nifer o etholiadau.

Dylai'r marc pleidleisio fod ar ffurf croes wedi ei gosod mewn blwch yn ymyl y blaid y maent yn dymuno pleidleisio ar ei chyfer. Dylai pleidleiswyr wedyn osod y papur wedi ei farcio yn y blwch pleidleisio.

Bydd pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn cynnal eu cyfrif eu hunain ar nos Sul 26 Mai. Mae’n digwydd ar y dydd Sul gan fod pleidleisio mewn rhannau o dir mawr Ewrop yn digwydd ar y dydd Sul. 

Pan fyddant wedi cwblhau eu cyfrif bydd y Swyddogion Canlyniadau Lleol yn hysbysu’r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol i Gymru – sydd wedi ei leoli yng Nghyngor Sir Penfro – ynglyn â chanlyniad y cyfrif yn eu hardal. 

Bydd y canlyniad ar gyfer rhanbarth etholiadol Cymru wedyn yn cael ei gyhoeddi gan y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol. Ni ellir cyhoeddi canlyniadau lleol cyn 10pm - sef yr amser y bydd y gorsafoedd pleidleisio yn cau mewn rhai rhannau o Ewrop."

Os nad ydych wedi pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio o’r blaen, pam nad ewch chi i wefan y Comisiwn Etholiadol https://www.yourvotematters.co.uk/cymru/home? i ganfod mwy.