Dechrau newydd i ganolfannau hamdden Gwynedd

Dyddiad: 10/05/2019
BywYnIach

Mae cwmni newydd Cyngor Gwynedd, Byw’n Iach Cyf, bellach yn rheoli 12 canolfan hamdden y sir. Er y newid yma, gall pawb ddisgwyl derbyn yr un safon uchel o wasanaeth gan y staff croesawgar.

Yn ystod y flwyddyn nesaf fe all defnyddwyr weld nifer o welliannau ac ychwanegiadau, gan gynnwys:

 

  • gwelliant i gyfleusterau mewn nifer o ganolfannau e.e. gwyneb newydd ar gyfer caeau synthetig Byw’n Iach Plas Ffrancon ym Methesda a Phlas Silyn ym Mhenygroes a gwelliannau i ofod newid teuluoedd a phobl anabl yng Nghanolfannau Byw’n Iach Dwyfor ym Mhwllheli a Glaslyn, Porthmadog;
  • gweithgareddau newydd i blant a phobl ifanc e.e. sesiynau Gymnasteg newydd ar y gweill ym Meirionnydd;
  • cynigion newydd o fewn y rhaglen ffitrwydd e.e. cyflwyno sesiynau “Powerwave” i amserlen mewn nifer o ganolfannau;
  • dosbarthiadau newydd i oedolion wedi eu cynnwys yn y pecyn aelodaeth Debyd Uniongyrchol, fel gwersi nofio a sesiynau chwaraeon cymdeithasol;
  • Cerdyn Rhagoriaeth newydd a fydd yn cynnig mynediad am ddim i ddarpar athletwyr ifanc Gwynedd wrth gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am faes Hamdden: “Fel Cyngor, rydan ni’n awyddus fod pobl Gwynedd yn cael mynediad at wasanaethau hamdden o safon a’n gobaith ni ydi fod y penderfyniad i sefydlu cwmni Byw’n Iach yn ein helpu i sicrhau hyn i’r dyfodol.”

Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Byw’n Iach: “Mae staff Byw’n Iach wedi gweithio’n galed iawn dros y misoedd diwethaf i baratoi ar gyfer y trosglwyddiad ac erbyn hyn yn edrych ymlaen gyda brwddfrydedd at adeiladu ar lwyddiant y gwasanaeth o fewn y Cyngor.

“Mae’r dyfodol am fod yn heriol ond rydym am fod yn flaengar a chreadigol wrth chwilio am gyfleon i wireddu ein gweledigaeth fod ‘Pob trigolyn yn gwsmer, pob teulu yn gwella eu hiechyd a lles a phob cymuned yn elwa.’ Dyna ein huchelgais ar gyfer y gwasanaeth y gall pobl Gwynedd ei ddisgwyl gan Byw’n Iach.”

I wybod mwy am Byw’n Iach a’r amrywiaeth helaeth o weithgareddau yn eich canolfan hamdden leol, ewch i wefan newydd www.bywniach.cymru - dros y misoedd nesaf, bydd mwy a mwy o eitemau o ddiddordeb yn cael eu hychwanegu at y wefan gan gynnwys blogiau ffitrwydd, fideos a chynlluniau cadw’n heini.

LLUN: Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni Byw’n Iach, Amanda Davies (ail o’r dde) gyda rhai o gyfarwyddwyr y cwmni, y Cynghorydd Jason Parry, y Cynghorydd Beth Lawton a’r Cynghorydd Dewi Owen