Cynnig cymorth iechyd a llesiant i drigolion Gwynedd

Dyddiad: 03/05/2019
Edrych ar ol fy hun

Mae llyfryn sy’n cynnig syniadau am sut i fynd ati i edrych ar ôl iechyd a lles wedi ei lansio yn ddiweddar mewn digwyddiad ym Mhorthmadog.

Bwriad llyfryn ‘Edrych ar ôl fy hun’ ydi cyflwyno gwybodaeth am beth sydd ar gael o fewn cymunedau Gwynedd. Mae’r deunydd wedi ei hel ynghyd gan Bartneriaeth Ddysgu Iechyd a Lles Gwynedd sy’n cynnwys nifer o asiantaethau allweddol ar draws y sir.

Yn ystod y lansiad yng Nghanolfan Glaslyn ym Mhorthmadog, fe wnaeth y cyflwynydd teledu, Alun Eildyr a’r seren Bollywood leol, Nesdi Jones siarad yn agored am eu profiadau o drafod eu hiechyd meddwl.

Meddai Chloe Roberts, Swyddog Llesiant gyda Chyngor Gwynedd a Chydlynydd Partneriaeth Ddysgu Iechyd a Lles Gwynedd:

“Mae materion lles a iechyd meddwl yn gallu effeithio ar bob un ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae’n galonogol gweld fod mwy a mwy o bobl yn fodlon siarad am eu profiadau ac roeddem yn falch ofnadwy fod Nesdi Jones ac Alun Elidyr wedi bod mor barod i siarad yn gyhoeddus am eu profiadau yn ystod lansiad ‘Edrych ar ôl fy hun’.

“Bwriad ein gwaith efo’r llyfryn yma ydi amlygu’r amrywiaeth o wasanaethau gwahanol sydd ar gael ar draws y sir a gwneud hynny drwy ddilyn y pum ffordd tuag at les sydd wedi ei ddatblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ein bwriad ydi annog pobl i feddwl am ffyrdd o edrych ar ôl eu hunain.”

Mae’r llyfryn ar gael o feddygfeydd a llyfrgelloedd ledled Gwynedd, Siopau Gwynedd a lleoliadau fel Storiel a Pontio.

Mae copi electronig hefyd ar gael o www.gwynedd.llyw.cymru/edrycharolfyhun

Mae llyfryn ‘Edrych ar ôl fy hun’ wedi ei baratoi gan Bartneriaeth Ddysgu Iechyd a Lles Gwynedd sy’n cynnwys Cyngor Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Mantell Gwynedd, Prifysgol Bangor a Choleg Menai.

LLUNIAU:

1 – Roedd Nesdi Jones, y seren Bollywood yn siarad yn ystod y lansiad

2 – Alun Elidyr, y cyflwynydd teledu a oedd yn rhan o lansiad y llyfryn

3 -  Mae copïau papur ac electronig o lyfryn ‘Edrych ar ôl fy hun’ ar gael

4 – Lansio llyfryn ‘Edrych ar ôl fy hun’