Cyngor Gwynedd yn annog datblygiad technoleg cyfrwng Cymraeg

Dyddiad: 24/05/2019

Mae staff ac aelodau etholedig Cyngor Gwynedd wedi bod yn cyfrannu at ymgyrch fydd yn helpu pobl ar draws Cymru – a ledled y byd – i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg gyda technoleg newydd.

 

Mae’r Cyngor yn cefnogi prosiect Common Voice sy’n cael ei redeg ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor a chwmni Mozilla, i ceisio datblygu’r gronfa ddata sydd ei angen i’n galluogi i ddefnyddio dyfeisiadau a thechnoleg adnabod llais drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae’r Cyngor wedi bod yn annog swyddogion ac aelodau i roi ychydig funudau o’u hamser i recordio eu hunain yn adrodd brawddegau penodol ac hefyd yn gwrando yn ôl ar recordiadau gwirfoddolwyr eraill.

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr iaith Gymraeg:

 

“Annog defnydd o’r iaith Gymraeg gan bawb yn y sir yw un o gonglfeini Cyngor Gwynedd. Rydan ni eisiau cefnogi unrhyw ddatblygiadau newydd ym maes technoleg sydd yn debygol o arwain at mwy o gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ym mewn gwaith ac addysg, yn eu amser hamdden ac wrth dderbyn gwasanaethau cyhoeddus.

 

“Mae technoleg adnabod llais yn datblygu ar ras – mae dyfeisiadau fel Alexa, Siri neu Echo yn dod yn bethau fwyfwy cyffredin yn ein cartrefi ac mae technoleg adnabod llais hefyd yn cael ei ddefnyddio yn gynyddol mewn addysg ac wrth ddatblygu gwasanaethau ar gyfer pobl fregus, er enghraifft i helpu rhai sydd wedi colli’r gallu i siarad neu bobl sy’n byw efo dementia.

 

“Mae’n faes cyffrous y mae gan Gyngor Gwynedd ddiddordeb mawr ynddo ond yr unig broblem ydi nad hi’n bosib defnyddio’r dechnoleg yma drwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd. Felly rydan ni’n awyddus i gynorthwyo i greu’r data fydd yn galluogi’r peiriannau yma i ddeall ein hiaith – nid yn unig er mwyn parchu hawl pawb i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd ond hefyd er mwyn gwneud yn siŵr fod ein iaith parhau i fod yn gyfoes ac i normaleiddio defnyddio Cymraeg efo technoleg, yn enwedig ymysg plant.”

 

Ychwanegodd Gwenllian Williams, Swyddog Iaith Cyngor Gwynedd:

 

“Lansiwyd yr ymgyrch gennym ar Ddydd Gwyl Dewi ble roeddem yn gofyn i staff roi ychydig funudau o’u hamser cinio i ddod i sesiwn i gyfrannu at Common Voice. Roedd cyfle hefyd i ddangos sut gallai pobl lawr-lwytho ap Common Voice ar eu ffonau symudol personol er mwyn gallu cymryd rhan gartref ac annog eu teuluoedd a’u cyfeillion i gymryd rhan hefyd.

 

“Ers hynny, mae sesiwn ar gyfer cynghorwyr wedi bod a bydd ‘chwaneg o ddigwyddiadau ar gyfer staff yn cael eu cynnal dros yr wythnosau nesaf.”

 

Er mwyn i’r dechnoleg allu adnabod acenion a ffyrdd amrywiol o siarad, mae angen cael gwirfoddolwyr i gyfrannu eu lleisiau a recordio eu hunain yn adrodd brawddegau syml.  Mae hefyd angen pobl i wrando ‘nol ar recordiadau pobl eraill i wneud yn siŵr eu bod yn gywir.

 

Mae’r Cyngor yn galw ar unrhyw aelod o’r cyhoedd sy’n awyddus i gyfrannu i fynd i wefan voice.mozilla.org/cy a dewis yr opsiwn ‘Cymraeg’.

 

Mae Cynllun y Cyngor 2018-23 yn nodi fod Cyngor Gwynedd eisiau gweld sefyllfa ble mae Gwynedd yn parhau i fod yn gadarnle i’r iaith a’i bod yn iaith bob dydd sydd yn cael ei

chlywed a’i siarad yn naturiol gan blant, pobl ifanc ac oedolion ar draws y sir.

 

Mae strategaeth iaith y Cyngor, Cynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd 2018-2023 yn gosod amcan clir i wthio’r ffiniau er mwyn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau’r awdurdod yn manteisio ar bob cyfle i hybu defnydd o’r Gymraeg ac yn galluogi’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob cyd-destun.

 

LLUN: Gwenllian Williams, Swyddog Iaith Cyngor Gwynedd a’r Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr iaith Gymraeg