Allai eich teulu hawlio gofal plant am ddim?

Dyddiad: 20/05/2019

GofalPlant1

GofalPlant2

Ers i gynllun Cynnig Gofal Plant Cymru gael ei lansio yng Ngwynedd ym mis Medi 2017, mae mwy na 1,400 o blant tair a phedair oed Gwynedd wedi elwa, gan arbed cyfanswm o £2.6 miliwn mewn costau gofal plant i rieni.

Mae’n gynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac sy’n cael ei weinyddu’n lleol gan dîm arbenigol o staff Cyngor Gwynedd, yn helpu rhieni i wneud cais am ofal plant ac i gael hyd i ddarparwyr.

Mae Ella Jones a Craig Hughes yn byw yng Nghaernarfon gyda’u plant Caio a Siwan ac sydd ar hyn o bryd yn elwa ar y cynnig gofal plant.

Dywedodd Ella, sy’n gweithio i’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid: “Roedd gwneud cais am y cynnig gofal plant yn broses hawdd ofnadwy, ond roedd yn dda gwybod bod help ar gael dros y ffôn os oedden ni ei angen.

“I ni fel teulu, mae’r cynllun wedi gwneud byd o wahaniaeth - mae costau gofal plant wedi lleihau’n sylweddol gan fod gynnon ni hawl i wneud cais am y ddau blentyn ar hyn o bryd.

“Mae wedi gwella’n safon byw, ac mae’r pres ychwanegol wedi golygu’n bod ni’n medru gwario ychydig bach yn ychwanegol i wneud pethau fel teulu ar y penwythnosau.

“Mi fyddwn i’n annog unrhyw riant sydd efo hawl i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant - os ydi’r help yno i deuluoedd mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud y gorau ohono.”

Meddai’r Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc Cyngor Gwynedd:

“Mae sicrhau gofal plant fforddiadwy a da yn un o’r pethau pwysicaf sy’n wynebu teuluoedd ifanc. Mae’r cynllun gofal plant yma’n golygu fod rhieni’n gwybod y gallan nhw fynd yn ôl i weithio yn dawel eu meddwl bod eu plentyn mewn dwylo da.

“Ers i’r cynllun gael ei lansio yng Ngwynedd, mae tîm arbenigol o staff y Cyngor wedi bod yn gweithio efo’r sector gofal plant i sicrhau bod teuluoedd sy’n gweithio yn manteisio i’r eithaf ar yr help sydd ar gael. Hyd yma, mae mwy na 165 o ddarparwyr gofal plant yng Ngwynedd wedi ymuno efo’r cynllun.

“Mae’r cynllun pwysig yma wedi lleihau’n sylweddol y baich ariannol y gall gofal plant ei olygu ac mae wedi galluogi llawer o rieni i ddychwelyd i weithio. Fel Cyngor, rydan ni’n annog unrhyw deuluoedd sy’n credu y gallan elwa i gysylltu efo’n tîm fel y gallan nhw eu helpu i wneud cais.”

Pwy sy’n gallu elwa ar y cynllun gofal plant?

Mae’r cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn cynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant.

Mae ar gael i rieni plant tair a phedair oed sy’n gweithio am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. I fod yn gymwys:

  • rhaid i’ch plentyn fod yn dair neu bedair oed ac yn gallu cael at Addysg Cyfnod Sylfaen rhan-amser;
  • rhaid i chi fod yn gweithio ac yn ennill yr hyn sydd gyfwerth ag o leiaf 16 awr ar gyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu’n derbyn budd-daliadau gofal penodol.

 Mae gwybodaeth am wneud cais am y cynnig gofal plant yng Ngwynedd ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/30awr

Mae croeso i rieni neu ddarparwyr gofal plant yng Ngwynedd sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu ag Uned Gofal Plant Gwynedd a Môn ar e-bost: gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01248 352436.

 LLUNIAU:

1 – Staff Uned Gofal Plant y Cyngor

2 – Craig ac Ella efo Siwan a Caio: mae’r teulu wedi elwa o’r cynllun