Peidiwch â bwydo'r gwylanod – ymgyrch ar y cyd i gadw trefi yn ddiogel a thaclus

Dyddiad: 30/05/2018
gwylan

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda phartneriaid ar ymgyrch i addysgu a chynghori pobl a busnesau ar y camau y gallant eu cymryd i atal gwylanod rhag dod yn niwsans.

 

Yn bla pluog neu un o ryfeddodau byd natur - beth bynnag fo’ch barn am wylanod, does dim modd eu hosgoi, yn enwedig mewn ardal fel Gwynedd lle mae’r arfordir bendigedig yn ymestyn am 187 milltir.

 

Er bod y nifer o wylanod sy’n byw ac yn nythu ar Ynysoedd Prydain mewn gwirionedd yn lleihau, mae mwy a mwy o bobl yn eu gweld fel niwsans. Dyna pam fod y Cyngor yn cynnal ymgyrch i geisio sicrhau nad ydi aelodau’r cyhoedd neu fusnesau sy’n gweini bwyd yn denu’r adar yn ddi-angen i drefi’r sir.

 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd a Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Mewn sir fel Gwynedd lle mae cymaint o’n trefi a phentrefi wrth ymyl yr arfordir, mae gwylanod yn gallu bod yn niwsans gwirioneddol. Dyna pam ein bod yn awyddus i gydweithio efo partïon eraill i ystyried pa gamau y gallwn eu cymryd i atal yr adar rhag bod yn niwsans.

 

“Er enghraifft, mae busnesau trwy grwp HWB Caernarfon ynghyd â Chyngor Tref Caernarfon wedi cymryd camau i geisio datrys y mater. Yn ddiweddar, maen nhw wedi comisiynu cwmni sy’n defnyddio adar ysglyfaethus i geisio annog gwylanod i gadw draw o ganol y dref.

 

“Rydw i’n falch ein bod ni’n codi ymwybyddiaeth am y camau syml y gall pawb eu cymryd i helpu i gadw’r gwylanod draw. Mae’r cyngor yn syml - os ydach chi’n bwyta tu allan, gwnewch yn siŵr eich bod yn clirio eich sbarion a’ch sbwriel a’u rhoi mewn bin diogel.”

 

Ychwanegodd Katherine Owen Clerc Cyngor Tref “Braf iawn oedd cydweithio a gweld ffrwyth gwaith trwy cyflogi cwmni i ddod i Gaernarfon er mwyn ceisio atal i’r gwylanod ddodwy yn y dref eleni. Roedd y busnesau lleol yn gweld gwahaniaeth yn syth.”

 

Fel rhan o’r ymgyrch mae Cyngor Gwynedd wedi cynhyrchu pamffledi a phosteri sy’n cael eu dosbarthu mewn ardaloedd arfordirol er mwyn trosglwyddo’r neges i drigolion lleol ac ymwelwyr i’r ardal.

 

Mae’r cyngor sy’n cael ei gynnig yn cynnwys:

-       Peidio â thaflu sbwriel na sbarion bwyd ar y llawr – mae’n drosedd yn ogystal a bod yn denu gwylanod

-       Defnyddio biniau gyda chaead neu fynd â gwastraff bwyd gartref i’r bin bwyd

-       Peidio â bwydo gwylanod, ac osgoi rhoi y cyfle i wylan gipio bwyd – byddwch yn wyliadwrus a chadw bwyd yn agos atoch

-       Aros draw o nythod gwylanod ifanc

-       Annog unrhyw fusnesau sy’n gweini bwyd i sicrhau fod unrhyw wastraff bwyd yn cael ei glirio cyn gynted â phosib rhag denu gwylanod

-       Peidio ag annog adar mawr i mewn i’r ardd. 

 

Mae gwylanod yn gwybod fod bwyd i gael o finiau felly mae angen gwneud yn siŵr fod gwastraff yn cael ei roi mewn bin diogel, fod caead bin bwyd brown wedi cau yn iawn a rhoi biniau allan i’w casglu ar y diwrnod cywir.

 

Os ydi gwylanod yn debygol o falu eich bagiau bin arferol, mae sachau cryfion na all adar eu rhwygo ar gael er mwyn i rhoi eich bagiau bin arferol ynddynt. Cysylltwch gyda’r Cyngor i archebu sach y gellir ei ail-ddefnyddio dro ar ôl tro,

 

Am wybodaeth bellach ar gadw gwylanod draw o’ch cartref neu fusnes, cysylltwch â Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd drwy ebostio: llygredd@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio’r tîm ar 01766 771 000.