Partneriaid Dolgellau yn targedu problem ffiaidd

Dyddiad: 21/05/2018
Ymgyrch Pencaeau

Yn dilyn cwynion gan breswylwyr, mae tîm Trefi Taclus Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda grwpiau ac asiantaethau lleol i wella safon glendid ardal Pencaeau yn Nolgellau.

Mewn arolwg diweddar, gwelodd y cynghorydd lleol a Rheolwr Gwasanaethau Stryd Cyngor Gwynedd 30 o wahanol achosion o faw cŵn mewn ardaloedd cymunedol, sydd hefyd yn lle chwarae i blant.

Mae’r bartneriaeth lleol sy’n ceisio taclo’r broblem yn cynnwys y Cynghorydd Linda Morgan, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Timau Gorfodaeth Stryd a Threfi Taclus Cyngor Gwynedd, ynghyd a Heddlu Gogledd Cymru.

Meddai Peter Simpson, Rheolwr Gwasanaethau Stryd Cyngor Gwynedd: “Mae gan yr ardal hon o Ddolgellau awyrgylch dymunol gyda golygfeydd arbennig, a digon o wyrddni a llecynnau agored taclus. Mae’n drist, felly, bod lleiafrif o berchnogion cŵn anghyfrifol yn gadael i’w cŵn faeddu ar y darnau hyn, ac yn enwedig gan eu bod yn lleoliadau lle mae plant yn chwarae.”

Ar ôl y cyfarfod, dywedodd y Cynghorydd Linda Morgan: “Cawsom gyfarfod da ar y safle gyda’r partneriaid ac mae pawb wedi cytuno’r ffordd ymlaen i wella’r sefyllfa. Yn gyntaf, mae bin baw cŵn wedi ei osod yng nghanol y stâd a bydd taflenni i godi ymwybyddiaeth yn cael eu dosbarthu i bob cartref, ynghyd a bagiau baw cŵn am ddim i berchnogion cŵn.

“Bydd Trefi Taclus hefyd yn gweithio gyda phlant lleol i gynhyrchu posteri i amlygu’r broblem ac, yn bwysig iawn, bydd wardeiniaid gorfodaeth stryd ar batrôl ar wahanol amseroedd y dydd.”

Ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd, dywedodd Geraint Jones, Rheolwr Gwasanaethau Cymunedol: “Fel landlord cyfrifol ym Mhencaeau, ‘rydym wrth gwrs yn awyddus i sicrhau bod y safle a’i amgylchedd ehangach yn cael ei gadw’n lân a thaclus. ‘Rydym yn falch o’r cyfle i fod yn rhan o’r ymgyrch i daclo’r mater pryderus hwn o faw cŵn, a bydd ein tîm yn galw heibio eiddo'r ardal i amlygu’r broblem i breswylwyr.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Baw cŵn ar dir cyhoeddus ydi’r cwyn mwyaf cyffredin rydan ni’n ei dderbyn gan y cyhoedd. Mae nifer o ffyrdd i ddelio gyda’r broblem iechyd difrifol yma a dwi’n falch o weld bod Trefi Taclus, gyda chymorth ein partneriaid, wedi cytuno ffordd o daclo’r mater.”

Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid gall fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxocara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff ci wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu adael i’ch ci faeddu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Gallai troseddwyr dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn gwrthod neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn llys a dirwy hyd at £1,000.

Am fwy o wybodaeth am ymgyrch Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch ag aelod o’r tîm drwy e-bosto: trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000.

Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.

Llun: SCCH Shannon-Louise Llwyd-Hopcroft o Heddlu Gogledd Cymru; Arwel Williams o Gartrefi Cymunedol Gwynedd; Alan Hughes a Jonathan Gwyn Neale o Gyngor Gwynedd; a’r Cynghorydd Linda Morgan