Partneriaeth taclo sbwriel ysgolion Bangor â Threfi Taclus

Dyddiad: 08/05/2018

Bangor1 Bangor2

Bydd dwy ysgol uwchradd ym Mangor yn gweithio gydag ymgyrch Trefi Taclus Cyngor Gwynedd a chynghorydd sir lleol yn fuan i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r broblem sbwriel yn yr ardal.

Fel rhan o’r prosiect bydd Trefi Taclus Gwynedd a’r Cynghorydd Elin Walker Jones yn gweithio gyda staff a disgyblion o Ysgol Friars ac Ysgol Tryfan i geisio datblygu ffordd o daclo’r broblem sbwriel ar lwybrau lleol.

Meddai Jonathan Gwyn Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd: “Rydym wedi cael nifer o gwynion gan breswylwyr lleol dros y gaeaf am ddwysedd sbwriel trwm ger rhai o’r llwybrau lleol.  Roedd y broblem wedi cynnyddu cymaint nes bod rhaid i ni gyflogi contractwr i gael gwared ohonno. Rŵan mae’r ardal yn lân ond bydd rhaid i ni fuddsoddi mewn addysgu’r rhai sy’n gyfrifol neu byddem yn ôl i’r sefyllfa oeddwn ynddi gynt.”

Dywedodd y Cynghorydd Elin Walker Jones, sy’n cynrychioli ward Glyder ym Mangor ar Gyngor Gwynedd: “Dwi’n ddiolchgar iawn i Trefi Taclus am arwain gyda’r ymgyrch yma, ac rydym yn gobeithio cynnwys plant o bob oedran yn y fenter.  Bydd ein criw o breswylwyr lleol sydd wedi bod wrthi’n hel sbwriel yn hapus iawn i glywed y bydd pob oedran yn cyfrannu tuag at gadw ein cymuned yn lân a thaclus.”

Mae Neil Foden, Prifathro Ysgol Friars, hefyd yn hapus i gydweithio yn yr ymgyrch: “Mae Ysgol Friars yn edrych ymlaen at weithio gyda Trefi Taclus yn yr ymgyrch cyffroes yma. Mae addysg amgylcheddol yn rhan bwysig o ddatblygiad plentyn hyd at oedolaeth.

“Mae hyn yn arbennig o wir yn yr oes bresennol, gyda’r ymwybyddiaeth o sut mae gwastraff plastig yn effeithio ar ein planed. Rydym yn hapus iawn i gyfrannu at wella’r amgylchedd leol ym Mangor.”

 Bydd Ysgol Tryfan yn cymryd rhan hefyd. Meddai’r Prifathro, Gwyn Tudur: “Fel ysgol rydym yn croesawu’r elfen yma o gydweithio i ddelio gyda’r broblem sbwriel ym Mangor, yn enwedig gan fydd ein disgyblion yn cyfrannu i’r prosiect mewn modd creadigol.

 “Bydd cenhedlaeth ein plant yn dioddef yn y dyfodol o ganlyniad i broblemau amgylcheddol sy’n cael eu creu heddiw. Felly mae’r cymhelliad yno iddynt gyfrannu, fel dwi’n siŵr y gwnânt.”

 Dywedodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Mae’n wych bod Trefi Taclus yn gweithio gyda phlant o bob oedran yng Ngwynedd i helpu wella ymwybyddiaeth o’r broblem sbwriel. Mae’r broses yma yn un sy’n gweithio ddwy-ffordd, ble mae pobl ifanc yn dysgu ond hefyd yn cyfrannu i’r broses o wella’r amgylchedd – yn lleol ac yn ehangach.”

 Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwŷs i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500.

 Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.

 Mae menter Trefi Taclus yn cael ei ariannu gyda grant gan Lywodraeth  Cymru, sydd â’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yng Nghymru.

 LLUNIAU: Cyfran o’r sbwriel a waredwyd yn ystod y gwaith contract diweddar.