Paratoi ar gyfer cyfnod ariannol anodd

Dyddiad: 11/05/2018

Mae adroddiad a fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd yn argymell fod yr awdurdod yn parhau i wneud pob ymdrech posib i adnabod a chyflawni unrhyw arbediad effeithlonrwydd pellach er mwyn cadw unrhyw doriadau ychwanegol i wasanaethau i’r lleiafswm posib.

 

Wedi dadansoddi nifer fawr o sefyllfaoedd posib, mae’r Cyngor yn taflunio y gallai fod angen gorfod darganfod arbedion unrhyw le rhwng £8.5 miliwn ac £17.5 miliwn yn 2019/20 a 2020/21.

 

Meddai Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Peredur Jenkins:

 

“Dros y 12 mlynedd diwethaf, mae Cyngor Gwynedd wedi cyflawni £62 o arbedion. Mae hyn gyfystyr â 25% o gyllideb blynyddol presennol yr awdurdod.

 

"Fel sydd wedi bod yn wir dros nifer o flynyddoedd, mae'n annhebygol iawn y bydd yr arian mae Cyngor Gwynedd yn ei dderbyn gan y llywodraeth yn ddigon i dalu am gost chwyddiant heb sôn am y galw cynyddol am wasanaethau fel gofal cymdeithasol i bobl fregus dros y blynyddoedd nesaf.

 

“Ar hyn o bryd, nid yw maint y bwlch ariannol y bydd angen i ni ei gyfarch dros y ddwy flynedd nesaf wedi ei gadarnhau, ond rydym yn rhagamcan y bydd yn debyg o fod rhwng £8.5 miliwn a £17.5 miliwn.

 

“Yn y gorffennol, mae strategaeth ariannol o gynllunio ymhell o flaen llaw wedi gweithio’n dda i ni. Ond, gan na fyddwn yn gwybod beth fydd lefel y cymorth grant y byddwn yn ei derbyn gan y llywodraeth ar gyfer 2019/20 tan yr hydref, mae’n cael ei argymell ein bod yn aros tan hynny cyn penderfynu ar y cynlluniau arbedion y dylid eu gweithredu. Bydd hyn yn osgoi’r angen am godi pryder diangen cyn y bydd union faint yr her ariannol yn cael ei gadarnhau.

 

“Yn y cyfamser, mae gwasanaethau’r Cyngor yn parhau i edrych mewn manylder ar unrhyw arbedion pellach y byddai’n bosib iddynt eu gweithredu o 2019/20 ymlaen, fel eu bod yn barod i gael eu hystyried gan gynghorwyr yn yr hydref.

 

"Fel bob amser, y flaenoriaeth fydd cymryd pob cyfle sydd ar gael i gyflawni arbedion effeithlonrwydd yn hytrach na gweithredu toriadau i wasanaethau."

 

Bydd y mater yn cael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor ar 22 Mai.