Gwobrau Tacluso Cymunedol: A'r Enillydd ydi...

Dyddiad: 14/05/2018
GwobrLlanberisAward

Mae grŵp o wirfoddolwyr yn Llanberis, a gafodd cymorth gan Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, wedi’i gadarnhau fel enillydd gwobr genedlaethol ‘Glanhau eich Cymuned.’ Mae’r gystadleuaeth ar-lein yn cael ei redeg gan Robert Scott Ltd, un o gynhyrchwyr a chyflenwyr cynnyrch glanhau mwyaf yn y DU.

 

Pentref Taclus Llanberis ydi’r grŵp dan sylw a fydd yn derbyn diwrnod o gymorth glanhau gan y cwmni a gwerth £500 o offer.

 

Meddai Jonathan Gwyn Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd: “Mae’n wych i weld grŵp lleol yn cael ei gydnabod am ei ymdrechion. Mae’r grŵp wedi bod yn weithredol am rhai blynyddoedd bellach, ac mae’r hyn sydd wedi’i gyflawni yn nodedig. Yn ogystal â chodi sbwriel, mae’r grŵp hefyd wedi bod yn helpu o fewn elfennau eraill o lanhau o fewn y gymuned, megis adrodd achosion o dipio anghyfreithlon, gwellhau biniau sbwriel a darpariaeth arwyddion.”

 

Dywedodd Patricia Pitts, un o drigolion Llanberis a sefydlydd y grŵp: “Mae pobl leol yn gefnogol iawn o’r prosiect i wella’r pentref, sydd yn hwb enfawr i’n balchder cymunedol yma yn Llanberis. Rydym yn mynd allan i hel sbwriel ar fore dydd Sul ac yn aml rydym yn gweld rhywbeth sydd angen sylw ac yn gadael i’r Cyngor neu fusnesau lleol wybod, sydd yn ffordd o wella amgylchedd ein cymuned.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffiths, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Dim ond hyn a hyn y gall Trefi Taclus ei wneud i wella cymunedau. Ei brif lwyddiant yw galluogi unigolion brwdfrydig i wireddu eu dymuniadau i wneud gwahaniaeth. Mae llwyddiant grŵp Pentref Taclus Llanberis yn enghraifft ardderchog o falchder cymuned a chynllun awdurdod lleol yn cyd-weithio i godi safonau.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Kevin Morris Jones, sy’n cynrychioli Llanberis ar Gyngor Gwynedd: “Llongyfarchiadau i Bentrefi Taclus Llanberis ar ennill y wobr genedlaethol yma. Mae Llanberis wedi elwa oherwydd eu hymdrechion mewn cyfnod byr o amser, ac mae’n wych i weld sut mae ein balchder ac ysbryd cymunedol yma yn Llanberis wedi gwneud gwahaniaeth.”

 

Dywedodd Gill Ireson ar ran trefnwyr y gystadleuaeth: “Roedd safon ceisiadau ein cwsmeriaid yn rhagorol. Roedd yna lawer o brosiectau teilwng, a wnaeth pethau yn anodd i ni, ond fe ddewiswyd Pentref Taclus Llanberis Tidy Village fel y prosiect buddugol oherwydd fe deimlwyd ei fod wedi arddangos gwir ystyr tacluso cymunedol.”

 

Gall unrhyw un sydd yn ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus dderbyn gwŷs i fynd gerbron llys a derbyn dirwy o £2,500.

 

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.

 

Mae menter Trefi Taclus yn cael ei ariannu gyda grant gan Lywodraeth  Cymru, sydd â’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yng Nghymru.

 

LLUN: Grŵp gwirfoddolwyr Pentref Taclus Llanberis, sydd wedi ennill gwobr genedlaethol ‘Glanhau eich Cymuned’