Dweud eich dweud am wasanaethau anableddau dysgu yng ngogledd Cymru

Dyddiad: 21/05/2018
logo

Mae cais wedi’i wneud bod trigolion yn cymryd rhan mewn ymgynghoriad ar sut i wella gwasanaethau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion gydag anableddau dysgu yng ngogledd Cymru.

Mae cynghorau ar draws gogledd Cymru yn gweithio  gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddatblygu cynllun rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau anableddau dysgu. Bydd y cynllun yn edrych ar sut y gall y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol weithio’n well gyda’i gilydd i ganolbwyntio ar y meysydd y mae pobl yn dweud sy’n bwysig iddyn nhw; cael rhywbeth i’w wneud; bod a lle da i fyw; cael y gefnogaeth iawn wrth fynd drwy newidiadau yn eu bywydau; cyfeillion a pherthnasoedd; bod yn iach, a bod yn ddiogel. Mae’r cynllun yn cael ei ddatblygu ar y cyd â phobl gydag anawsterau dysgu, rhieni, gofalwyr a sefydliadau sy’n darparu gofal a chefnogaeth.

Meddai Neil Ayling, Arweinydd y Prosiect yng Ngogledd Cymru a Phrif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol yn Sir y Fflint: “Rydym am i bawb sydd ag anableddau dysgu gael gwell ansawdd bywyd gan fyw yn lleol lle maent yn teimlo’n ‘ddiogel ac yn iach’, lle maent yn cael eu gwerthfawrogi a’u cynnwys yn eu cymunedau ac yn gallu cael gafael ar gymorth personol effeithiol sy’n hyrwyddo annibyniaeth, dewis a rheolaeth.

“Rwyf eisiau annog pawb i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a’n helpu ni i wireddu’r weledigaeth hon gyda'n gilydd."

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ar gael ar: www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/ymgynghoriad-strategaeth-anabledd-dysgu/

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan ddydd Gwener, 20 Gorffennaf.