Cyngor Gwynedd yn cefnogi cynllun fydd yn sicrhau tai fforddiadwy yn Aberdyfi

Dyddiad: 08/05/2018
Aberdyfi

Mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cytuno i werthu cyn safle ysgol yn Aberdyfi i Gartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) er mwyn adeiladu 11 o dai fforddiadwy.

Wedi ystyried y mater, penderfynodd aelodau’r Cabinet fod y buddion cymdeithasol amlwg yn cyfiawnhau gwaredu’r eiddo am lai na phris y farchnad. Bydd y datblygiad yn Aberdyfi yn golygu fod 100% o’r tai ar y safle yn eiddo fforddiadwy ac yn sicrhau datblygiad tai cymdeithasol cyntaf yn Aberdyfi ers 2007.

Mae disgwyl i’r datblygiad yma, sy’n cydfynd gydag amcanion y Cyngor o gynyddu darpariaeth tai fforddiadwy yn y sir yn cynnwys cymysgedd o fflatiau, byngalos a thai fforddiadwy ar rent.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Mae sicrhau fod yna gartrefi fforddiadwy, sy’n cynnwys tai cymdeithasol, ar gael yma yng Ngwynedd yn flaenoriaeth i ni fel Cyngor. Fel rhan o’r ymrwymiad yma, rydan ni’n awyddus i weithio efo partneriaid gan gynnwys cymdeithasau tai i wireddu cynlluniau mewn ardaloedd o angen.

“Rydan ni’n falch iawn ein bod yn gallu gweithio gyda Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar gynllun yn Aberdyfi – ardal lle mae prisiau tai yn uchel iawn. Mae’r cyfle wedi codi i’r Cyngor helpu i sicrhau fod unrhyw dai fydd yn cael eu datblygu ar y safle penodol yma yn rhai fforddiadwy ar gyfer pobl leol a braf gweld hefyd y bydd y datblygiad yn cynnwys cymysgedd o dai ar y safle.

“Drwy fod yn fodlon i ostwng y pris ar gyfer y safle, mae modd i Gartrefi Cymunedol Gwynedd ddatblygu 11 o dai fforddiadwy - rhywbeth na fyddai’n gallu digwydd pe bai’r Cyngor yn mynnu gwerthu am y pris uchaf. Edrychwn ymlaen at gydweithio ar y cynllun cyffrous hwn er mwyn darparu tai i bobl leol ar rent cymdeithasol.”

Dywedodd Ffrancon Williams, Prif Weithredwr CCG: “Rydym yn falch iawn bod y Cyngor eisiau cyd-weithio efo ni ac yn fodlon cysidro gwerthu safleoedd ar ddisgownt i ni er mwyn ein galluogi i ddarparu tai fforddiadwy mewn ardaloedd lle mae’r galw yn uchel. Fel landlord cymdeithasol mae diwallu’r angen am dai yn flaenoriaeth i ni.

“Mae gennym gynllun datblygu cyffrous ac uchelgeisiol mewn lle ac rydym yn anelu i adeiladu 500 o dai dros y pum mlynedd nesaf. Mae cefnogaeth Cyngor Gwynedd ac aelodau etholedig yn allweddol i er mwyn cyflawni’r targedau hyn.”

Yn dilyn penderfyniad Cabinet y Cyngor i gefnogi’r bwriad, bydd Uwch Reolwr Eiddo’r Cyngor yn defnyddio pwerau i werthu cyn safle Ysgol Aberdyfi yn uniongyrchgol i Gartrefi Cymunedol Gwynedd am lai na gwerth y farchnad er mwyn sicrhau buddiannau cymdeithjasol, economaidd ac amgylcheddol.