Cadeirydd Cyngor Gwynedd 2018-19

Dyddiad: 04/05/2018

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 3 Mai, etholwyd y Cynghorydd Annwen Hughes (Llanbedr a Llanfair) yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, gyda’r Cynghorydd Edgar Wyn Owen (Waunfawr) yn Is-Gadeirydd.

Yn Gynghorydd Gwynedd ers 2012, mae’r Cynghorydd Annwen Hughes wedi gwasanaethu ar  wahanol bwyllgorau megis Craffu Cymunedau, Trwyddedu, Rheilffordd y Cambrian, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Fforwm Ardal Meirionnydd ag ers y llynedd yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Hefyd mae’n aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Ardudwy, Harlech ac yn Gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol Llanbedr.

Wrth gael ei hethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Hughes:

“Mae’n fraint ac anrhydedd cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd. Yn ystod fy mlwyddyn yn y Gadair, gwnaf fy ngorau i wasanaethu holl drigolion Gwynedd.”

Etholwyd y Cynghorydd Edgar Wyn Owen (Waunfawr) yn Is-Gadeirydd y Cyngor.