Buddsoddiad yng nghartref preswyl yn rhoi hwb i ofal arbenigol lleol

Dyddiad: 04/05/2018
Plas_Hafan

Bydd buddsoddiad sylweddol yn un o gartrefi preswyl Cyngor Gwynedd yn helpu sicrhau bod gwasanaethau gofal ac iechyd arbenigol angenrheidiol ar gael yn lleol i bobl hŷn.

Plas Hafan yn Nefyn ar Benrhyn Llŷn ydi’r diweddaraf o gartrefi preswyl y Cyngor i elwa o raglen o fuddsoddi fydd yn golygu y gall gynnig gwell cymorth i bobl sy’n byw gyda dementia a chyflyrau eraill sy’n gysylltiedig â mynd yn hŷn.

Mae gwaith uwchraddio gwerth oddeutu £200,000 yn digwydd mewn rhan o’r cartref a fydd yn galluogi tîm gofal y Cyngor i weithio gyda staff meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ofalu am hyd at wyth o bobl sydd â dementia ar unrhyw adeg.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Gofal Cyngor Gwynedd: “Mae pobl leol yn dweud wrthon ni dro ar ôl tro eu bod nhw eisiau i’r Cyngor a’n partneriaid yn y gwasanaeth iechyd ddatblygu gwasanaethau gofal arbenigol i bobl â chyflyrau fel dementia o fewn eu hardaloedd eu hunan ac mor agos ag sy’n bosib at deulu a ffrindiau.

“Rydan ni wedi gwrando ac wedi ymateb i’r neges glir yma, a dw i’n falch iawn y bydd Nefyn a Phen Llŷn yn fuan yn dod yr ardal ddiweddaraf o Wynedd i elwa o’n pwyslais cymunedol wrth ddarparu gofal dementia.

“Y gwir ydi, fod anghenion pobl hŷn sydd angen gofal a’n dealltwriaeth ohonynt a sut y gallwn gwrdd â nhw yn rhywbeth sy’n newid yn gyflym. Rydan ni felly yn falch o fod yn gweithio gyda’r sector iechyd i ddatblygu cynlluniau newydd a chyffrous fel hyn er mwyn sicrhau nad ydan ni’n glynu at yr un hen atebion traddodiadol.

“Tra bod cydweithio efo partneriaid yn uchel iawn ar ein hagenda, mae’n bwysig ein bod yn cofio mai ein prif bartner wrth foderneiddio ein darpariaeth gofal ydi’r rheini sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Rydw i felly yn hynod falch fod y gwasanaethau sy’n cael eu cyflwyno ym Mhlas Hafan, ynghyd ag ardaloedd eraill o’r sir, yn ymateb clir i’r hyn mae pobl leol wedi ei ddweud wrthon ni maent am ei weld yn cael ei gyflwyno.”

Mae’r prosiect yn Nefyn yn rhan o gynllun ledled y sir i ddarparu’r gwasanaethau gofal sydd eu hangen o fewn cymunedau Gwynedd. Mae’n cynnwys cynllun tebyg yng nghartref gofal Llys Cadfan yn Nhywyn, gyda chynlluniau hefyd am ddatblygiad i ddarparu gofal dementia yng nghartref gofal Plas Hedd y Cyngor ym Mangor.

Fel rhan o’r gwelliannau ym Mhlas Hafan, bydd rhan o’r cartref yn cael ei wella i ddarparu cymorth arbenigol ar gyfer hyd at wyth o bobl gyda dementia. Bydd gwaith tirlunio hefyd yn cael ei gynnal er mwyn creu gardd addas i’r trigolion â dementia allu mwynhau’r awyr agored yn ddiogel.

Meddai Wendy Owen, sy’n rheoli cartref Plas Hafan ar ran Cyngor Gwynedd: “Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn ac rydan ni’n edrych ymlaen yn fawr at y gwelliannau.

“Trwy ddatblygu’r ddarpariaeth hon o fewn Plas Hafan, bydd pobl sy’n byw gyda dementia yn derbyn y gofal a’r cymorth maen nhw ei angen mor agos ag sy’n bosib i’w cartref. Mae hyn yn golygu y gallan nhw ddal i fwy o fewn eu cymunedau gydag aelodau o’r teulu yn gallu ymweld a chynnal y cyswllt hollbwysig.”

Ychwanegodd Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal y Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Mae’r datblygiad ym Mhlas Hafan yn newyddion da i bawb - mae o fudd i’r bobl sy’n derbyn y gofal a’u teuluoedd, ac yn ysgafnhau’r pwysau ar wasanaethau iechyd lleol. Mae’r ffordd arloesol yma o ofalu am bobl sydd â dementia yn tanlinellu ein hymrwymiad i weithio efo’n gilydd er mwyn cyflwyno’r gwasanaethau mae ein cymunedau eu hangen.”

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar y prosiect hwn, gyda chyllid yn cael ei ddarparu trwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru.