Neges gan Blant Ysgol Morfa Nefyn ac Edern - "Bagiwch a Biniwch!"

Dyddiad: 15/05/2017
Ysgol Edern

Plant Ysgol Edern hefo Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale

Neges gan Blant Ysgol Morfa Nefyn ac Edern - “Bagiwch a Biniwch!”

Ar ôl dioddef effeithiau afiach baw cŵn yn eu cymuned, arweiniodd ddisgyblion Ysgolion Morfa Nefyn ac Edern ymgyrch i atal baw cŵn yn ddiweddar. Daethant o hyd i faw cŵn ar lwybrau a phalmentydd eu hardal ac roeddent  yn awyddus iawn i godi ymwybyddiaeth am y mater. Er mwyn ceisio  datrys y broblem cysylltodd y disgyblion ag adran Trefi Taclus Cyngor Gwynedd. Fel rhan o’r ymgyrch, creodd y plant lluniau lliwgar i’w defnyddio fel posteri codi ymwybyddiaeth trigolion i beidio a gadael baw eu cŵn yn y gymuned.

Dywedodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Gwyn Neale: ‘Roeddwn wedi plesio’n arw iawn gyda pha mor greadigol oedd plant yn eu hymateb i’r broblem hon ac roedd yn anodd iawn dewis rhwng y lluniau lliwgar. Bydd y lluniau hyn yn cael eu defnyddio fel posteri i’w gosod o gwmpas yr ardal i hysbysu, addysgu a difyrru.

Meddai Nia Wyn Williams, Pennaeth Ysgol Morfa Nefyn: ‘Mae’n wych bod ein plant yn cael cymorth i'w galluogi i fynegi eu teimladau ar faterion lleol sydd yn effeithio’n uniongyrchol arnynt. Mae Trefi Taclus wedi rhoi llwyfan iddynt siarad gyda’r gymdeithas ym Morfa ynglŷn â phroblem 'baw cŵn' ac mae’n wych eu bod wedi ei wneud mewn modd sy’n dathlu eu hynni creadigol.’

Dywedodd Meirwen Williams, Pennaeth Ysgol Edern: ‘Roedd y plant yn awyddus iawn i gyfrannu i’r ymgyrch hon, ac roeddent felly wedi cael hwyl fawr iawn ar wneud y posteri lliwgar i ddweud bod rhaid i bobl ‘bagio a binio’ baw eu cŵn, ynghyd a rhoi eu sbwriel yn y bin.  Bydd yn dda gweld yr arwyddion yma o gwmpas yr ardal a gobeithio gwneith hyn wahaniaeth i ymddygiad y rhai sy’n troseddu.'

Meddai’r Cynghorydd lleol Siân Wyn Hughes:  ‘Mae wedi bod yn bleser i weld cynnwrf creadigol y plant wrth iddynt ymateb i’r broblem ddwys hon yn yr ardal.  ‘Bagiwch a Biniwch’ yw’r thema ac mae’r plant wedi ymateb yn wych i’r her o greu lluniau lliwgar sy’n cyfleu’r neges yn glir a phwerus  ac edrychaf ymlaen rŵan i weld y posteri o gwmpas yr ardal.’

Meddai Gwyn Morris Jones, Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: ‘Mae’r ymgyrch Trefi Taclus hon wedi bodoli ers nifer o flynyddoedd bellach, gyda channoedd o blant wedi cael y cyfle i ddatgan eu pryder am broblemau sbwriel a baw cŵn.  Rwy’n hapus iawn bod y rhai ieuengaf yn ein cymunedau wedi cael y cyfle i wella safon glendid eu hardal.'

Er bod Gwynedd yn cymharu’n barchus gydag ardaloedd eraill yng Nghymru wrth ystyried glendid strydoedd, mae sbwriel yn parhau i fod yn broblem mewn rhai cymunedau. Mae’r rheiny sy’n lluchio sbwriel yn ddifeddwl mewn unrhyw leoliad cyhoeddus yn troseddu. Gall person a gaiff ei ddedfrydu yn euog o luchio sbwriel dderbyn dirwy o hyd at £2,500.

 Toxicariasis

Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid gall fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxacara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff ci wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu adael eich ci wastraffu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Mae troseddwyr yn agored i dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn pallu neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn cwrt a dirwy hyd at £1,000. 

Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm yn 01766771000 neu gyrrwch e-bost i trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.