Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru 2017 yn llwyddiant ar y cynnig cyntaf

Dyddiad: 24/05/2017

Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru 2017 yn llwyddiant ar y cynnig cyntaf

Daeth dros 100 o fyfyrwyr addysg bellach i Barc Cenedlaethol Eryri yn ddiweddar, a hynny i gystadlu yn Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru. Dyma’r tro cyntaf i’r digwyddiad hwn gael ei gynnal, a’i ddiben oedd rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau awyr agored gan gynnwys beicio mynydd, caiacio, cyfeiriannu a dringo clogfeini. Gan fwynhau tywydd gwerth chweil dros y deuddydd (8 a 9 Mai), bwriodd y myfyrwyr iddi gan ddangos gwaith tîm rhagorol ac ysbryd cystadleuol drwy gydol yr her.

 Meddai Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, ‘mewn partneriaeth roeddem am greu cystadleuaeth awyr agored i’n colegau drwy fanteisio ar y cyfoeth naturiol sydd gennym yma yng Nghymru. Llongyfarchiadau i’r holl bartneriaid a oedd yn rhan o’r gwaith trefnu a chynllunio, ac i’r cystadleuwyr a’r gwirfoddolwyr am eu hymrwymiad a’u hagwedd benderfynol dros y ddau ddiwrnod.’   

 Ar ôl diwrnod hir a chorfforol, Coleg Llandrillo o Landrillo-yn-Rhos a ddaeth i'r brig, gyda’r Coleg Merthyr Tudful a Choleg Menai o Fangor yn dynn ar eu sodlau. Gwelwyd enghreifftiau di-ri o chwarae teg a dyfalbarhad gan yr holl gystadleuwyr, gyda rhai yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth awyr agored am y tro cyntaf.

 Roedd tîm mawr o fyfyrwyr coleg yn gwirfoddoli fel swyddogion, ceidwaid amser a chydlynwyr digwyddiadau. Hefyd yn helpu roedd myfyrwyr sy’n astudio’r cyfryngau yng Ngholeg Menai, a’r rheini’n gyfrifol am gofnodi a chreu deunydd i’r wasg o’r digwyddiad i gyd-fynd â’u cwrs coleg.

 Crëwyd partneriaeth ddynamig newydd yn sgil y digwyddiad, wrth i ColegauCymru, Chwaraeon Colegau Cymru, Coleg Menai, y Bartneriaeth Awyr Agored, Seiclo Cymru, Canŵ Cymru ac awdurdodau lleol Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn ddod ynghyd i gynllunio’r diwrnod llwyddiannus a rhoi’r cyfan ar waith.  

 Ychwanegodd Tracey Evans, Prif Weithredwr y Bartneriaeth Awyr Agored, ‘rydym wrth ein boddau ein bod wedi bod yn rhan o’r prosiect peilot newydd, cyffrous hwn. Mae’r gystadleuaeth awyr agored i’r sector addysg bellach yn rhoi parhad o’n cystadlaethau i ysgolion uwchradd mewn dringo clogfeini, chwaraeon padlo a beicio mynydd. Mae’n ein galluogi ni i weithio â’r grŵp oedran sy'n anodd eu cyrraedd ac yn cyd-fynd â nifer o'n rhaglenni presennol gan gynnwys ein rhaglenni 'llwybrau i gyflogaeth' a'n rhaglenni gwirfoddoli. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i gydweithio ar y digwyddiad hwn yn 2018.'

 Soniodd Mark Jones, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Cyngor Gwynedd, hefyd am y bartneriaeth newydd, ‘Roedd yn wych cydweithio â’r sector addysg bellach a chyrff anllywodraethol fel rhan o’r tîm newydd a fu’n datblygu Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru 2017. Drwy gydweithio roedd modd i’r holl sefydliadau gyfrannu eu sgiliau a’u profiad ac mae'r cynlluniau eisoes ar y gweill ar gyfer creu her fwy a gwell yn 2018.’

 Er yr holl waith caled, fodd bynnag, roedd cyfle i’r myfyrwyr fwynhau gwersylla'n lleol a mwynhau diwrnod o weithgareddau adeiladu tîm ar Lyn Padarn. Roedd y gweithgareddau hynny’n cynnwys padl-fyrddio yn sefyll ar fwrdd anferth ac adeiladu rafft gydag offer a roddwyd gan Snowdonia Watersports.

 Dywedodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, ‘Roedd yn bleser bod yn rhan o’r digwyddiad chwaraeon awyr agored hynod lwyddiannus hwn rhwng gwahanol golegau, y cyntaf o’i fath.Yn ogystal â bod wedi’i leoli yma ar garreg ein drws yn Eryri - y lleoliad perffaith i antur awyr agored - roedd yn arbennig o braf gweld y gwmnïaeth rhwng y gwahanol fyfyrwyr, hyd yn oed pan oedden nhw'n cystadlu mewn timau yn erbyn ei gilydd.Roedd yr awyrgylch yn gyffredinol yn gefnogol, y cyfan wedi’i drefnu’n dda, ac yn enghraifft wych o waith partneriaeth penigamp rhwng pawb a oedd yn rhan o’r digwyddiad. Yn goron ar y cyfan – cawsom ddeuddydd o dywydd sych, heulog di-fai.” 

 Nid oedd Her Eryri yn golygu cystadlu'n unig; roedd hefyd yn fodd o ddod â dysgwyr o wahanol golegau ynghyd ac yn gyfle i rannu syniadau ac argraffiadau am ddysgu a chymharu profiadau. Mae colegau addysg bellach yn parhau’n ymrwymedig i’r diwydiant awyr agored ac yn rhoi cyflenwad cynaliadwy o unigolion medrus i helpu twf a llwyddiant economaidd.