Diwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru 2017

Dyddiad: 17/05/2017
Diwrnod

Diwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru 2017

Bydd Diwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru, sy’n cael ei gynnal gan bob un o awdurdodau lleol gogledd Cymru yn eu tro, yn cael ei gynnal yng Nghaernarfon eleni.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar 17 Mehefin 2017 yng Nghaernarfon. Bydd y diwrnod yn cynnwys ystod eang o weithgareddau gan gynnwys gorymdaith filwrol a gwasanaeth ar y Maes, arddangosfeydd awyrennau ac offer milwrol, adloniant gan artistiaid lleol a chôr RAF Fali. Bydd gwirfoddolwyr o elusennau milwrol yn bresennol yn y dref hefyd er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor.

Yn ogystal, bydd glannau Caernarfon a’r Fenai yn darparu golygfa gefndirol fendigedig ar gyfer penwythnos o weithgareddau llawn adrenalin wrth i daith Ras y ThunderCat ymweld â’r ardal am y tro cyntaf ar 17 a 18 Mehefin.

Fel rhan o’r gwahanol ddigwyddiadau, bydd amgueddfa dros dro yn cael ei gynnal gan Heddwch Dros Gymru o 12 hyd 18 Mehefin yn Eglwys y Santes Fair yng Nghaernarfon. Bydd yr amgueddfa yn cynnwys arddangosfa am y bardd eiconig, Hedd Wyn, gan nodi canrif ers ei farwolaeth. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys atgynhyrchiad manwl o’r “Gadair Ddu”, sef y gadair a enillodd y bardd wedi ei farwolaeth yn Eisteddfod Penbedw 1917.

Mae Galeri Caernarfon hefyd wedi trefnu dangos ffilm Hedd Wyn a gafodd enwebiad am Oscar sy’n seiliedig ar fywyd Hedd Wyn i gyd-fynd a gweithgareddau’r penwythnos.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, sy’n arwain trefniadau’r diwrnod ar ran Cyngor Gwynedd:

“Mae nifer uchel o unigolion sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn ardal gogledd Cymru. Bydd digwyddiad Diwrnod y Lluoedd Arfog yn ffordd o dalu teyrnged i’r bobl hynny a’u teuluoedd.

“Bydd y digwyddiad rhanbarthol yma, sy’n cael ei gynnal gan un o chwe awdurdod lleol gogledd Cymru bob blwyddyn, yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau drwy gydol y dydd, gan gynnig gwybodaeth a chyngor am faterion lles ac iechyd rheini sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd.

“Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn cyd-fynd â thaith rasio’r ThunderCat fydd yn cael ei gynnal ar y Fenai yn ystod 17 a 18 Mehefin – ac mae disgwyl y bydd y digwyddiad chwaraeon dwr yn denu miloedd o wylwyr i ardal Caernarfon dros y ddau ddiwrnod.”

Bydd Elfyn Llwyd, sydd wedi ei gydnabod am ei waith yn ystod ei gyfnod fel AS am ymgyrchu dros faterion cyn-filwyr, yn Llywydd Anrhydeddus ar gyfer Diwrnod Lluoedd Arfog Gogledd Cymru 2017.

Meddai: “Braint ac anrhydedd i mi oedd derbyn gwahoddiad i Lywyddu ar y diwrnod pwysig hwn. Mae'r dynion a merched o'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd yn haeddu cael cydnabyddiaeth deilwng am y ffordd y maen nhw'n aberthu llawer er ein cadw'n ddiogel.

 “Deuthum yn ymwybodol dros y blynyddoedd ein bod fel cymdeithas yn disgwyl - ac yn cael - popeth gan ein milwyr ond yn aml yn amharod i sicrhau amodau addas ar eu cyfer ar ôl iddynt ddychwelyd gartref. Mae'r diwrnod hwn yn ffordd o ddweud diolch o waelod calon a hefyd yn gyfrwng i atgoffa pawb bod ein Lluoedd Arfog yn haeddu cael gwasanaethau o'r radd flaenaf ble bynnag maent yn byw."

Bydd Diwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru yn dechrau gyda gorymdaith filwrol drwy ganol Caernarfon am 10:30am. Yn dilyn hyn bydd gwasanaeth ar y Maes yng Nghaernarfon a bydd gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y promenâd tan 5pm. Bydd digwyddiadau rasio’r ThunderCat yn digwydd o 12:30pm tan 4:30pm ar ddydd Sadwrn, 17 Mehefin a dydd Sul, 18 Mehefin.

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiad Diwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru, ewch i: www.armedforcesday.org.uk

Mae gwybodaeth am hawliau a chefnogaeth sydd ar gael i aelodau’r Lluoedd Arfog, cyn aelodau a’u teuluoedd sy’n byw yng Ngwynedd ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/lluoeddarfog