Disgyblion Ysgol Llanllyfni yn Lleisio eu Pryderon

Dyddiad: 11/05/2017
Plant LLanllyfni

Enfys Jones, Luke Griffith , Lana Davies, Harri Shilvock hefo eu postri a Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale.

Disgyblion Ysgol Llanllyfni yn Lleisio eu Pryderon

 Cynhyrchodd blant Ysgol Llanllyfni posteri lliwgar yn ddiweddar er mwyn pwysleisio blerwch a gwastraff cŵn yn ogystal â sbwriel yn eu pentref. Mae eu hymgyrch hefyd yn dilyn cwynion gan drigolion lleol a ddarganfyddodd fod baw cŵn yn fater cynyddol ar balmentydd a llwybrau, mae hyn yn peryglu iechyd plant mewn yn ddifrifol.

 Mae’r plant ysgol hefyd wedi eu hysbrydoli i gymryd camau yn dilyn sioe deithiol Trefi Taclus a ddaeth at yr ysgol y llynedd. Mae’r ysgol wedi ysgogi’r plant i gymryd diddordeb yn eu hamgylchedd leol felly roeddent yn frwdfrydig iawn pan ddaeth Swyddog Trefi Taclus, Jonathan Neale, i ymweld â nhw i siarad am eu pryderon.

 Dywedodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale: “Dwi’n gweld yn aml bod plant, yn gyffredinol, yn hoff o gael cyfle i ddweud eu dweud ar faterion cymunedol. Nid yw hyn yn syndod wrth feddwl mai nhw yw’r rhai sy’n dioddef fwyaf o amgylchedd leol blêr a budr. Roedd eu poster yn greadigol iawn ac yn cyfleu’r neges i’r dim, sef, nad yw’n dderbyniol i adael sbwriel ar y llawr nag ydi’n dderbyniol adael i gwn wneud eu baw mewn ardaloedd cyhoeddus.”

 Meddai Wendy Terschowetz Cymhorthydd Cefnogol yn yr ysgol:

‘Roedd y plant wrth eu boddau gyda’r prosiect hwn gan ei fod yn rhoi cyfle iddynt leisio eu barn ar faterion lleol. Maent yn gwybod yn iawn be ‘di be pan mae’n dod i sbwriel a baw cŵn ac felly roeddent yn hapus eu bod wedi cael y cyfle i adael i’r gymuned gwybod eu teimladau - na ddylem oddef sbwriel a baw cŵn yn ein mannau cyhoeddus.’

 Dywedodd Gwyn Morris Jones, Pennaeth Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd:

“Mae menter Trefi Taclus yn fuddiol am ei fod yn ffordd o ymgysylltu hefo cymunedau a chodi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol lleol sy’n bwysig i bobl Gwynedd. Mae’n braf pan mae ymgyrch a gweithredu cymunedol yn dod o’n trigolion ieuengaf.”

Er bod Gwynedd yn cymharu’n dda hefo ardaloedd eraill yng Nghymru wrth ystyried glendid strydoedd a sbwriel, mae eu effeithion yn parhau i fod yn broblem parhaus yn rhai o’n cymunedau. Mae’r rhai sy’n taflu sbwriel mewn lleoliad cyhoeddus yn troseddu. Gall rhywun caiff ei ddedfrydu’n euog o daflu sbwriel dderbyn dirwy hyd at £2,500.

 Toxicariasis

 Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid gall fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxacara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff ci wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

 Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu adael eich ci wastraffu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Mae troseddwyr yn agored i dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn pallu neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn cwrt a dirwy hyd at £1,000. 

 Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm yn 01766771000 neu gyrrwch e-bost i trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

 Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.