Cronfa Cist Gymunedol Chwaraeon Gwynedd

Dyddiad: 03/05/2017

Cronfa Cist Gymunedol Chwaraeon Gwynedd

 Mae Cist Gymunedol Gwynedd wedi dyrannu cyfanswm o £8,108.00 i 6 clwb chwaraeon yng Ngwynedd yn ystod y cyfarfod diweddaraf ym Mis Ebrill 2017.

 Mae grantiau Cist Gymunedol Gwynedd yn rhoi cymorth i glybiau a sefydliadau amrywiol sydd yn ymwneud a chwaraeon a gweithgareddau corfforol ledled y sir. Mae £76,500 ar gael i ddyrannu i brosiectau yng Ngwynedd eleni.

 Bydd yr arian grant mae Cist Gymunedol Gwynedd yn dyrannu, yn helpu i hybu clybiau a sefydliadau chwaraeon yn y sir ac i ddarparu gwell cyfleoedd chwaraeon i drigolion Gwynedd. Does dim rhaid bod yn glwb chwaraeon i ymgeisio. Gall Neuaddau Cymunedol neu Bwyllgorau Lleol cyflwyno cais os ydynt am ddatblygu gweithgareddau corfforol yn eu cymuned.

 Dywedodd  Sioned Eirian Williams, Pennaeth Adran Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Pwrpas Cist Gymunedol Gwynedd ydy i gefnogi a hyrwyddo amrywiaeth o chwaraeon ym mhob rhan o’r sir. Fel Cyngor, rydym yn cydnabod pwysigrwydd a’r angen am glybiau a sefydliadau chwaraeon yn ein cymunedau, ac mae’n bwysig ein bod yn rhoi gymaint o gymorth a gallwn iddyn nhw i lwyddo. Mae’n hynod galonogol fod grantiau’r Gist Gymunedol yn parhau i fod o gymorth i nifer helaeth o glybiau a sefydliadau chwaraeon yng Ngwynedd.

 “Byddwn yn annog unrhyw glwb neu sefydliad chwaraeon yng Ngwynedd sy’n credu eu bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol gan Gist Gymunedol Gwynedd i gyflyno cais cyn gynted â phosibl. Gall grant o’r fath hon sicrhau datblygiad yn y cyfnod ariannol heriol hwn sydd ohoni."

 Yng nghyfarfod Cist Gymunedol Gwynedd ym mis Ebrill 2017, rhannwyd grantiau i nifer o glybiau gan gynnwys:

 •           Clwb Pêl-rwyd  Y Bala er mwyn datblygu tîm newydd i enethod oedran 7-11 mlwydd. Gyrru un person a’r cwrs Cymorth Cyntaf a dau berson a’r  cwrs ‘Umpire’ a hyfforddi un hyfforddwr. 

•           Clwb Nofio ‘Arfon Masters’. Sefydlu clwb nofio arbennig i athletwyr lleol sydd yn cymryd rhan mewn ‘Triathalon’ er mwyn datblygu 20 sesiynau nofio a hyfforddi un Hyfforddwr Nofio ASA lefel 1.

•           Clwb Golf Nefyn a District yn datblygu tîm newydd genethod oedran 7-11oed prynu offer golf a gyrru dau hyfforddwr ar gwrs a deunydd marchnata.

 •           Clwb Canŵ Bala  er mwyn cynnig cyfleoedd  i  hyfforddi tua 15 o blant oedran 12-15 trwy archebu  offer newydd

•           Clwb Beicio Ardudwy  er mwyn sefydlu tîm newydd unrhyw oedran a gyrru 4 hyfforddwr ar gyrsiau MTKA/MBLA/Lefel 2 MTB a chwrs Cymorth Cyntaf.

•           Clwb Hwylio Meirioneth- archebu ac uwchraddio offer diogelwch. Gyrru 2 berson ar gwrs cwch achub a hwylio er mwyn gwella sgiliau’r hyfforddwyr.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd 14eg Mehefin 2017. 

Gellir cyflwyno cais ar lein trwy fynd i: http://sport.wales/cyllid-a-chefnogaeth.aspx

Am fwy o wybodaeth neu gyngor, cysylltwch â staff Cist Gwynedd drwy e-bostio LAGO@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 679153