Premier cymunedol Blot-deuwedd: ffilm amgylcheddol gan ddisgyblion Rhosgadfan

Dyddiad: 14/01/2022
Rhosgadfan

Mi fu 2021 yn flwyddyn gofiadwy i bawb ohonom ond i ddisgyblion ac athrawon Ysgol Gynradd Rhosgadfan bu’n flwyddyn gofiadwy am reswm tra gwahanol.

Bu’r Ysgol yn rhan o brosiect Ynys Blastig a aeth ati i greu stori ar ffurf ffilm fer i ysbrydoli amddiffyn byd natur. Ffrwyth llafur disgyblion rhwng 5 ac 11 oed oedd y ffilm. A chan mai addasiad o un o storïau’r Mabinogi oedd hi, fe roddwyd enw addas iawn iddi sef Blot-deuwedd!

I goroni’r prosiect, fe ddangoswyd y ffilm i gynulleidfa fyd-eang yng Nghynhadledd Cop 26 yng Nglasgow, yr Alban ddiwedd mis Hydref 2021.

Er mwyn dathlu’r llwyddiant yn llawer nes adref mae’r ysgol wedi trefnu premier cymunedol o’r ffilm ar gyfer rhieni’r disgyblion yn Galeri Caernarfon ar fore dydd Gwener 21ain o Ionawr 2022. Bydd Siân Gwenllian, Aelod Etholaethol Arfon o’r Senedd a Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon ill dau yn bresennol, ac yn derbyn rhodd gwerthfawr arbennig gan ddetholiad o’r disgyblion ar ôl darlledu’r ffilm.

Dywedodd Judith Owen, Pennaeth Ysgol Rhosgadfan: “Mae cael cymryd rhan mewn prosiect o’r math yma wedi bod yn brofiad bythgofiadwy i'r disgyblion a’r staff. Yn sicr mae'r cyfleoedd yma wedi llwyddo i agor ein meddyliau i gyfraniad y celfyddydau o fewn cwricwlwm cyflawn yr ysgol. Mae'r cydweithio rhwng staff yr ysgol a gweithwyr proffesiynol wedi bod yn werthfawr tu hwnt. Mae gallu cynnig profiadau ac arddulliau sbardunus er mwyn i ddisgyblion allu llwyddo i'w llawn potensial yn ganolog i feddylfryd yr ysgol. Mae'r hadyn cychwynnol wedi esblygu i'r eithaf yma ac yn parhau i ffynnu a blodeuo. Rydym yn hynod ddiolchgar i Ynys Blastig a phawb sydd yn gysylltiedig a’r prosiect.

Ychwanegodd Iola Ynyr, ar ran y prosiect Ynys Blastig: “Mae’r prosiect hwn wedi profi sut y gall y meddylfryd creadigol gefnogi disgyblion a staff i fod yn uchelgeisiol, gwydn a chydweithiol. Mae ‘Blot-deuwedd’ yn ffilm sydd yn dathlu perthynas y celfyddydau gyda’r amgylchedd a hynny wedi ei wreiddio yn y diwylliant Cymreig. Ymfalchïa Ynys Blastig yn llwyddiant Ysgol Rhosgadfan i hyrwyddo llês personol, cymunedol ac amgylcheddol trwy greadigrwydd.”

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Llongyfarchiadau mawr i’r holl ddisgyblion a phawb sydd wedi bod ynghlwm efo’r prosiect cyffrous yma. Mae’n destun balchder fod y ffilm wedi ei dangos yn uwchgynhadledd Cop26 i gynulleidfa ryngwladol. Wrth gwrs, mae materion amgylcheddol yn allweddol bwysig i ni i gyd, ond mae gweld y brwdfrydedd ymhlith disgyblion Ysgol Rhosgadfan yn ein llenwi â gobaith at y dyfodol. Rwy’n hynod falch fod cyfle rŵan i ni weld y ffilm yma yng Ngwynedd ac rwy’n edrych ymlaen at weld ffrwyth llafur gwaith caled y bobl ifanc.”

Meddai llefarydd ar ran Galeri:“Mae’n wych gallu dangos y ffilm arbennig hon yma’n Galeri a rhoi platfform i blant gael rhannu eu profiadau creadigol. Fel canolfan a menter gymdeithasol - rydym yn ceisio ein gorau i leihau gwastraff a defnydd plastig er budd yr amgylchedd. Mae gwaith disgyblion Ysgol Rhosgadfan yn ysbrydoliaeth i bawb.”

Mae Ynys Blastig yn brosiect celfyddydol a ddechreuodd fel comisiwn creadigol gan Gyngor Gwynedd i leihau’r defnydd o blastig a hyrwyddo llesiant.