Rhaglen gweithgaredd corfforol i bobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia yn lansio gwefan newydd

Dyddiad: 29/01/2021

Mae DementiaGo, sef rhaglen gweithgaredd corfforol ar gyfer pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia, gan gynnwys y rhai sydd wedi cael diagnosis a’u gofalwyr, teulu a ffrindiau. Mae'r rhaglen wedi’i sefydlu ers 2014, ond gyda dyfodiad Covid-19 roedd yn rhaid i sesiynau wyneb yn wyneb ddod i ben, yn ogystal ac 13 o ddosbarthiadau ymarferion yn rhedeg ledled Gwynedd gyda dros 150 o bobl yn cymryd rhan bob wythnos.

Er mai ymarfer corff a gweithgaredd corfforol yw prif elfen y prosiect, mae'r gwasanaeth wedi esblygu i fod yn fwy na dosbarthiadau ymarfer corff yn unig. Mae cyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau chwaraeon cymunedol, anturiaethau awyr agored, dawnsfeydd a digwyddiadau arbennig. Mae'r tîm yn cyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth dementia yn y gymuned ac yn dod â phobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia ynghyd i ddweud eu dweud ar sut i wella'r gwasanaeth. Er bod yr opsiynau hyn wedi’u gohirio ar hyn o bryd, mae'r tîm wedi ymateb i'r pandemig gan gynnig cefnogaeth barhaus i aelodau yn cynnwys gweithgareddau ar-lein.

Er mwyn cyfleu'r holl wahanol agweddau, dewisodd y tîm, mewn ymgynghoriad â'u haelodau, enw newydd - Dementia Actif Gwynedd ynghyd â gwefan newydd i gydfynd.

 

Ariannwyd y wefan trwy roddion gan deuluoedd er cof am anwyliaid.

 

Dywedodd Emma Quaeck, Rheolwr Dementia Actif Gwynedd: “Rydyn ni wir eisiau i'r wefan fod yn safle sy'n hawdd ei ddefnyddio ac yn adnodd y  gall pobl sydd wedi cael diagnosis o ddementia a'u teuluoedd fynd i ddod o hyd nid yn unig i'r gweithgareddau rydyn ni'n eu cynnal, ond hefyd eu rhoi mewn cyswllt â gwasanaethau a sefydliadau yng Ngwynedd sydd yno i'w helpu a'u cefnogi.

“Mae'r wefan yn llawn delweddau cadarnhaol, hapus a lliwgar ac rydyn ni'n mawr obeithio y bydd yn adnodd gwerthfawr i helpu pobl i ymdopi a byw cystal â phosib â dementia.

 “Rydyn ni'n hynod ddiolchgar am yr holl roddion caredig rydym wedi’u derbyn ac yn gobeithio ein bod ni wedi gwneud defnydd da ohonynt drwy greu adnodd gwerthfawr yma yng Ngwynedd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Oedolion, Iechyd a Lles: “Mae'r wefan newydd hon yn golygu y gallwn barhau i gynnig gwasanaethau i bobl sy'n byw gyda dementia er gwaethaf y cyfyngiadau sydd ar waith ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19.

 

“Mae'n ein galluogi i weithio gyda'r gwasanaeth iechyd i ddarparu gofal arbenigol i bobl â chyflyrau fel dementia yn eu cymunedau, trwy gynnig nid yn unig ymarfer corff a gweithgaredd corfforol, ond hefyd adnoddau gwerthfawr i helpu pobl sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd. ”

 

Gellir gweld y wefan newydd yma: https://www.dementiaactifgwynedd.cymru/