Help ariannol i ymdrechion cymunedol i rannu bwyd yng Ngwynedd

Dyddiad: 08/01/2021
CatrinWager

Mae Cyngor Gwynedd wedi agor cynllun grant i gefnogi grwpiau lleol sy’n dosbarthu bwyd yn eu cymunedau.

 

Mae’n ffaith drist fod cannoedd o filoedd o dunelli o fwyd sy’n cael ei wastraffu bob blwyddyn yn hollol fwytadwy. Mae llawer yn cael ei daflu oherwydd gwall ar label y bwyd, gor-gynhyrchu neu oes byr y cynnyrch ar y silff.

 

Ond mae nifer o grwpiau cymunedol yn gweithio i geisio sicrhau fod llawer o’r cynnyrch yma yn gallu cael ei ddosbarthu i drigolion Gwynedd, gan gydweithio gyda siopau ac archfarchnadoedd yn lleol. Er mwyn helpu’r grwpiau yma, mae’r Cyngor wedi sicrhau £24,360 o arian grant Economi Gylchol Llywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i brynu offer fel oergelli, rhewgelli ac offer storio bwyd i’w cynorthwyo gyda’u gwaith.

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faes gwastraff ac ailgylchu:

 

“Mae’r argyfwng Covid-19 wedi golygu fod mwy o bobl yn wynebu problemau cymdeithasol yn cynnwys tlodi bwyd. Mae’n ffaith dorcalonnus fod yna deuluoedd yn ein cymunedau yma yng Ngwynedd sy’n ei chael yn anodd i gael bwyd maethlon ar y bwrdd.

 

“Mae amcangyfrifon diweddaraf yn dangos fod o leiaf 250,000 tunnell o’r diwydiant bwyd a diod y gellir ei ddosbarthu i fwydo pobl yn y Deyrnas Gyfunol bob blwyddyn – mae hynny’n ddigon i ddarparu 650 miliwn o brydau bwyd i bobl sydd mewn angen.

“Ond, mae’r pandemig hefyd wedi amlygu awydd pobl i gefnogi ei gilydd. Mae yna nifer o enghreifftiau o grwpiau gwirfoddol lleol sy’n gwneud gwaith anhygoel i rannu bwyd yn eu cymunedau.

 

“Ein bwriad fel Cyngor gyda’r cynllun yma ydi sicrhau fod gan y grwpiau yma yr offer angenrheidiol fel eu bod yn gallu storio bwyd maethlon er mwyn gallu rhannu ei ddosbarthu gyda phobl yn lleol. Bydd hyn nid yn unig yn sicrhau ein bod yn arbed bwyd rhag mynd yn ofer a chyda unrhyw fwydydd nad ydynt yn

addas i’w bwyta yn cael eu hailgylchu trwy safle treulio anaerobig y Cyngor a’i ddefnyddio i greu ynni gwyrdd.

 

“Rydan ni eisiau clywed gan unrhyw grwpiau lleol yma yng Ngwynedd sydd yn rhannu bwyd yn eu cymunedau er mwyn eu cefnogi yn y gwaith o gasglu, cludo neu ail-ddosbarthu bwyd.  Mae’r Cyngor yn arbennig o awyddus i glywed gan brosiectau sydd yn gobeithio ehangu’r cynnig o fwyd ffres, er enghraifft trwy sefydlu oergelli cymunedol.”

 

Bydd Cyngor Gwynedd yn darparu casgliadau gwastraff bwyd masnachol am ddim i’r prosiectau llwyddiannus, a bydd cefnogaeth ychwanegol gan dîm gwastraff i o leiaf chwe phrosiect llwyddiannus.

 

Am fwy o fanylion am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael a sut i wneud cais, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/GrantHwbRhannuBwyd - bydd angen i bob cais fod wedi ei gyflwyno erbyn 31 Ionawr  2021.

 

LLUN: Y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd