Gwaith ymchwilio tir yn cychwyn yn Hirael er mwyn dylunio cynllun lliniaru llifogydd arfaethedig

Dyddiad: 25/01/2021
Hirael1

Mae gwaith ymchwilio tir yn dechrau'r wythnos yma yn ardal Hirael, Bangor. Mi fydd y gwaith, fydd yn cynnwys defnyddio rig drilio bychan, er mwyn deall mwy am natur y tir yn yr ardal, yn  cynorthwyo Cyngor Gwynedd i ddylunio cynllun lliniaru llifogydd newydd arfaethedig.

 

Yn hanesyddol mae'r rhan isaf o Hirael, ger Lôn Glan y Môr, wedi bod yn agored i lifogydd arfordirol. Disgwylir y bydd y risg hon yn cynyddu yn y blynyddoedd i ddod o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd a chodiad yn lefel y môr.

 

Er mwyn lleihau'r risg llifogydd hon, mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddylunio cynllun lliniaru llifogydd arfordirol ar gyfer yr ardal. Mae'r prosiect, sydd ar hyn o bryd yn cael ei gynllunio, yn debygol o gynnwys morglawdd  newydd ar hyd yr arfordir ym Mae Hirael. Bydd y gwaith ymchwilio yn caniatáu i beirianwyr ddeall cyflwr y tir yn well fel y gellir cynllunio sylfeini'r wal.

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd:

 

“Rydym yn ymwybodol iawn fod newid yn yr hinsawdd yn  gallu achosi problemau dyrys i gymunedau arfordirol fel Hirael.

 

“Fel Cyngor, rydym wedi cynnal amryw o ddigwyddiadau galw heibio dros y blynyddoedd i drafod Prosiect Amddiffyn Arfordir Hirael. Bydd y gwaith fydd yn cael ei wneud dros yr wythnosau nesaf yn chwarae rhan bwysig wrth ganiatáu i'n swyddogion arbenigol ystyried yr opsiynau gorau ar gyfer y cynllun lliniaru llifogydd newydd arfaethedig yn Hirael.

 

“Gwneir pob ymdrech i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosib a hoffem ddiolch i'r cyhoedd am eu hamynedd tra bod y gwaith peirianneg hanfodol hwn yn digwydd.”

 

Yn ystod y gwaith, a fydd yn parhau tan fis Mawrth, y gobaith yw y bydd cyn lleied â phosib o aflonyddwch i'r gymuned yn digwydd. Fodd bynnag, bydd rhywfaint o sŵn o ganlyniad i'r drilio – a fydd wedi’i gyfyngu i oriau golau dydd yn unig. Mae'n debygol y bydd angen dargyfeirio llwybrau troed lleol ar gyfer rhannau o'r gwaith ger maes parcio Lôn Glan y Môr a chaeau chwarae'r Brenin Siôr. Mae'n debygol hefyd y bydd angen cau Ffordd Glandwr, rhwng stad Y Bae a Ffordd Garth, i draffig am gyfnod byr.

 

Am wybodaeth bellach, ewch i http://hirael.ygc.cymru neu chwilio am dudalen “Cynllun Gwarchod Rhag Llifogydd Hirael” ar Facebook.