Cyrraedd cam pwysig yn y broses o adeiladu cartref newydd i Ysgol Treferthyr

Dyddiad: 18/01/2021

Yn dilyn ymgynghori ar gynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr yng Nghricieth i 150 ac adleoli yr ysgol i safle newydd ym mis Medi 2023 mae adroddiad yn mynd i Cabinet ar 26 Ionawr i ofyn am yr hawl i gyhoeddi Rhybudd Statudol ar y cynnig.

Cytunwyd yr opsiwn i ymgynghori arno yn dilyn gwaith sylweddol a thrafodaethau gwerthfawr gyda Panel Adolygu Lleol, sef panel o gynrychiolwyr Ysgol Treferthyr, fel y safle y dylid ymgynghori arno.

Byddai'r cynllun arfaethedig yn gweld buddsoddiad o £5.3 miliwn i adeiladu cartref newydd i'r ysgol ar safle yng ngorllewin y dref. Bydd 65% o gost yr ysgol newydd yn cael ei ariannu o Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, gyda'r gweddill gan Gyngor Gwynedd.

Mae arolygon o'r adeilad presennol wedi nodi nifer o ddiffygion sylweddol sy'n golygu bod yr ysgol y tu hwnt i'w hatgyweirio a bod angen ysgol newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg: "Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad diweddar, ac mae’n amlwg fod yna frwdfrydedd yn lleol ar gyfer y cynlluniau cyffrous ar gyfer cartref newydd Ysgol Treferthyr.

“Mae adeilad presennol yr ysgol wedi gweld dyddiau gwell a byddai’n aneconomaidd i barhau i geisio cynnal a chadw’r adeiladau ar gyfer y dyfodol.

"Ein nod yw adeiladu cartref newydd i'r ysgol a fydd yn darparu cyfleusterau modern i blant Cricieth a fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn botensial.”

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 6 Tachwedd a 18 Rhagfyr 2020 a derbyniwyd sylwadau disgyblion, rhieni, staff a'r gymuned ar y cynnig i adeiladu'r ysgol newydd ar gyfer 150 o ddisgyblion ar y safle newydd. Mi fydd yr holl sylwadau yn cael eu hadrodd yn ôl i Gabinet Cyngor Gwynedd ar 26 Ionawr gan ofyn am gymeradwyaeth i gyhoeddi Rhybudd Statudol ar y cynnig.

Derbyniwyd 10 sylw gan rhieni, llywodraethwyr, y cyhoedd ac Estyn a 78 holiadur plant yn ystod yr ymgynghoriad.

Roedd nifer o’r sylwadau yn croesawu’r buddsoddiad hwn i dref Cricieth:

‘Rwyf yn hapus iawn gyda’r newyddion am yr ysgol newydd. Bydd yn wych i’r staff, y plant ac yn ased i’r gymuned.’

‘Mae'n destun balchder i ni yn y dref bod cystal adeilad ac adnoddau ar ddod yma ymhen tair blynedd a fyddant ynddynt eu hunain yn gweddnewid y cyfleoedd ar gyfer plant y dalgylch a'r tîm gweithgar o athrawon a chymorthyddion sydd gennym.

Diolch i chi am fanylu ar y gwaith a wnaed i sicrhau safle a fydd yn ôl pob golwg yn un hwylus a braf ar gyfer pawb.’

Os bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cymeradwyo’r cynnig ar 26 Ionawr mi fyddwn yn cyhoeddi rhybuddion statudol ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle newydd. Mi fydd hyn yn rhoi’r hawl i unrhyw rai gyflwyno unrhyw wrthwynebiad o fewn y cyfnod gwrthwynebu 28 diwrnod.