COVID-19 yng Ngwynedd – Straen newydd yn lledaenu'n gyflym, mwy o bobl yn cael eu heintio, y GIG o dan bwysau cynyddol

Dyddiad: 19/01/2021

Mae grŵp aml-asiantaeth Gwyliadwriaeth ac Ymateb COVID-19 Gwynedd wedi rhybuddio holl drigolion Gwynedd ei bod hi’n hanfodol iddyn nhw gydymffurfio yn llwyr â rheolau Llywodraeth Cymru er mwyn atal y twf presennol mewn achosion.

 

Mae Gwynedd wedi gweld 255 o achosion newydd o COVID-19 dros yr wythnos diwethaf - nifer sy’n llawer uwch o gymharu â’r wythnos flaenorol lle gwelwyd 164 achos. Mae’n bryderus bod y rhan fwyaf o’r achosion hyn yn amrywiad newydd o’r haint sy’n haws ei ledaenu, gyda phlant yn llawer mwy tebygol o’i ddal a lledaenu na’r straen blaenorol.

 

Meddai Dafydd Williams, Pennaeth Amgylchedd Cyngor Gwynedd a Chadeirydd Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb COVID-19 Gwynedd:

 

“Mae achosion o fewn rhannau cyfagos o Gymru yn uwch nag erioed, gyda gwasanaethau ysbytai yn gwegian. Mae’n rhaid i ni i gyd dynnu ynghyd i sicrhau nad ydi cymunedau Gwynedd yn dilyn yr un patrwm – y gwir ydi fod bywydau yn y fantol.

 

“Mae straen newydd yr haint yn amlycach o lawer yng Ngogledd Cymru, ac yn cyfrif am hyd at 70% o’r holl achosion newydd.

 

“Mae’r amrywiad hwn yn llawer haws ei ledaenu i’r bobl rydym yn dod i gyswllt agos gyda nhw, ac rydym yn gweld aelwydydd cyfan yn cael eu heintio am ei fod mor hawdd ei drosglwyddo. Cofiwch fod rhai pobl â COVID-19 ac sydd ddim yn dangos symptomau.

 

“Gall pob un ohonom ymfalchïo yn y ffordd mae’r mwyafrif o bobl Gwynedd wedi dilyn y rheolau drwy gydol y pandemig. Trwy wneud hynny, maen nhw wedi helpu sicrhau bod y rhan fwyaf o bobl yr ardal wedi cadw’n iach.

 

“Rydym wedi dechrau ar y gwaith o frechu pobl leol, ac mae’r broses yma yn bwrw ymlaen yn dda. O ystyried popeth yr ydym wedi ei aberthu hyd yn hyn, byddai’n drasiedi i ni golli rheolaeth o’r sefyllfa rwan â ninnau’n gweld y golau ar ddiwedd y twnnel. 

 

“Mae ystadegau yn dangos bod pobl yn credu eu bod yn fwy tebygol o ddal Coronafeirws gan ddieithryn. Mewn gwirionedd, rydym fwy tebygol o ddal y feirws wrth blygu neu dorri rheolau gyda phobl yr ydym yn eu hadnabod, megis wrth gyfarfod â ffrindiau a theulu nad ydym yn byw gyda nhw.

 

“Y ffordd orau i ni dorri’r gadwyn angheuol ydi trwy ymddwyn fel bod gennym ni ein hunain a phawb o’n gwmpas y feirws - gan aros adref, cadw o leiaf 2 fedr i ffwrdd o bobl eraill bob amser os oes rhaid gadael y tŷ, golchi neu ddiheintio’n dwylo yn rheolaidd, a gwisgo gorchudd wyneb o safon. Mae hi hefyd yn bwysig nodi fod y rheini sydd wedi derbyn y brechlyn COVID-19 angen parhau i ddilyn y camau yma.

 

“Wrth chwarae ein rhan rŵan ac amddiffyn y gwasanaeth iechyd, bydd y gwasanaeth iechyd yn gefn i ni os neu pan fyddwn ei angen yn y dyfodol.”

 

Am fwy o wybodaeth am gyfyngiadau Lefel 4 presennol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru: www.llyw.cymru/lefel-rhybudd-4