Stryd Fawr, Bangor - diweddariad

Dyddiad: 10/01/2020

Ar 17 Rhagfyr, achosodd tân ddifrod sylweddol i 164 Stryd Fawr yn ogystal â difrod helaeth i 166 Stryd Fawr ym Mangor sydd wedi tanseilio cyflwr strwythurol yr adeiladau.

Cymerodd Gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu Cyngor Gwynedd gamau ar unwaith i archwilio’r eiddo a gwneud yr ardal yn ddiogel i’r cyhoedd. Fel rhan o'r gwaith yma, bu'n rhaid codi sgaffaldau dros dro ar y briffordd i ddiogelu'r ddau strwythur. Mae hyn wedi golygu bod y rhan yma o’r Stryd Fawr wedi gorfod cau i gerbydau gyda dargyfeiriadau traffig dros dro yn eu lle.

Bydd gwaith hanfodol angen ei wneud i sefydlogi'r adeiladau ac i gael gwared â malurion yn ofalus gyda chraen cyn i’r gwaith adlunio ddechrau. Mae’n debyg bydd y broses yma’n cymryd tan y Pasg i’w gwblhau. Yn ystod y cyfnod yma, er mwyn gwarchod y cyhoedd bydd y rhan yma o Stryd Fawr Bangor yn parhau i fod ar gau i draffig. Mae pob busnes stryd fawr arall yn parhau ar agor ac mae traffig yn dal i allu cael mynediad i ran uchaf y Stryd fawr trwy Lôn Pobty.

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, Pennaeth Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Bydd cael gwared â malurion a gwneud yr adeiladau hyn yn ddiogel yn dasg gymhleth a heriol.

“Yn anffodus, ar ôl archwilio’r holl opsiynau posib, mae ein peirianwyr strwythurol wedi cadarnhau nad oes unrhyw ffordd y gellir cwblhau’r gwaith hwn yn ddiogel heb gadw’r rhan hon o’r Stryd Fawr ar gau i draffig am nifer o wythnosau.

“Rydym yn llwyr werthfawrogi effaith y sefyllfa yma ar breswylwyr lleol, masnachwyr a siopwyr, ac mae pob ymdrech yn cael ei wneud i gwblhau’r gwaith mor gyflym a diogel â phosib.

“Fel Cyngor rydym wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda Chyngor y Ddinas, Ardal Gwella Busnes (AGB) Bangor, yr Heddlu a busnesau lleol gyda’r nod o leddfu’r effaith ar yr holl bartion. Gyda'n gilydd, rydym yn gobeithio y gellir sicrhau atebion cadarnhaol.”