Dirwy sylweddol am fethiannau diogelwch yn y gweithle

Dyddiad: 16/01/2020
Llif heb 'guard'_Saw without guard

Mae perchennog parc carafanau wedi cael ei erlyn ar ôl i weithiwr ddioddef anafiadau sydd wedi newid bywyd pan dynnwyd tri o’i fysedd i mewn i lif bwrdd nad oedd wedi’i warchod.

Clywodd Llys Ynadon Swydd Gaer bod Cai Owen wedi’i gyflogi ym Mharc Carafanau a Gwersylla Bryn Gloch ym Metws Garmon ger Waunfawr ar 24 Ionawr 2018.

Wrth dorri polion ffensys fe dynnwyd llaw Mr Owen i mewn i lif bwrdd a oedd heb sgrin diogelwch yr oedd yn ei ddefnyddio. O ganlyniad i hyn fe dorrwyd y bawd, y mynegfys a’r bys canol i ffwrdd yn gyfan gwbl o un llaw ac fe niweidiwyd y bys bach hefyd. Roedd yn 19 oed adeg y ddamwain.

Trosglwyddwyd Mr Owen o Ysbyty Gwynedd i Ysbyty Whiston i gael llawdriniaeth frys lle ceisiodd llawfeddygon ail-gysylltu'r bysedd oedd wedi torri, yn anffodus methwyd ag ailblannu y bys canol a bu'n rhaid ei dorri yn barhaol.

Fe wnaeth ymchwiliad gan swyddogion o Wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd ganfod fod methiant cyffredinol i gadw at ofynion iechyd a diogelwch ym Mryn Gloch cyn ac ar adeg y ddamwain.

Datgelodd yr ymchwiliad nifer o droseddau difrifol ac o ganlyniad erlynwyd Eurig Jones o Barc Carafanau a Gwersylla Bryn Gloch gan Gyngor Gwynedd.

Mewn gwrandawiad ar 16 Rhagfyr 2019 plediodd Mr Jones o Fryn Gloch yn euog i dair trosedd iechyd a diogelwch, sef:

  • Methu i sicrhau iechyd, diogelwch a lles yr holl weithwyr;
  • Methu i gynnal asesiad risg addas a digonol o'r risgiau iechyd a diogelwch y mae gweithwyr yn agored iddynt;
  • Tynnu sgrin diogelwch i ffwrdd, a oedd yn ffordd effeithiol o atal mynediad i ran beryglus o beiriant.

Cyfanswm y ddirwy a ddyfarnwyd oedd £40,000 ynghyd a gorchymyn i dalu costau o £15,000 a chosb ychwanegol dioddefwr o £170, sef cyfanswm o £55,170.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Mae’r gollfarn a’r gosb yma yn amlygu pwysigrwydd cymryd camau i amddiffyn iechyd a diogelwch gweithwyr. Mae angen i bob busnes gymryd sylw a dysgu o'r achos hwn.

“Bydd camau syml fel cynnal asesiadau risg digonol, hyfforddiant priodol a sicrhau bod offer peryglus yn cael eu cynnal a’u gwarchod yn iawn yn helpu i atal damweiniau tebyg rhag digwydd eto.

“Bydd Cyngor Gwynedd wastad yn ceisio cymryd camau gorfodi priodol os oes yna diystyriant amlwg o gyfraith iechyd a diogelwch.”

Ychwanegodd Alun Evans, Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd: “Fe arweiniodd agwedd diofal Parc Carafanau a Gwersylla Bryn Gloch tuag at iechyd a diogelwch gweithwyr at ddamwain y gellir fod wedi’i hatal yn llwyr ac sydd wedi arwain at ganlyniadau newid bywyd i weithiwr.

“Dylai pob busnes sicrhau eu bod yn cydymffurfio’n llawn â deddfwriaeth iechyd a diogelwch fel nad yw damweiniau’n digwydd. Rydym yn ddiolchgar iawn i Cai a'i deulu am eu hamynedd yn yr hyn a fu'n ymchwiliad hir ac ar brydiau yn un cymhleth. Mae'r Cyngor hefyd am gydnabod y cymorth a ddarparwyd gan Mr Nigel Lawrence QC a Mr Michael Raynor, Peiriannydd Arbenigol gyda Gweithgor Iechyd a Diogelwch.”

LLUN: Y llif bwrdd heb y sgrin gwarchod