Cyfeiriad newydd i Wasanaeth Cerdd Ysgolion

Dyddiad: 30/01/2020
Tudur 1

Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn wedi penodi Tudur Eames yn bennaeth newydd ar y sefydliad. Fe gymerodd yr awenau ddechrau Ionawr ac mae eisoes wedi amlinellu ei weledigaeth ar gyfer ei rôl a’r Gwasanaeth.

 

Wrth drafod ei rôl newydd eglurodd Tudur: “Mae pwysau wedi bod ar addysg gerddorol a’r celfyddydau yn gyffredinol ers blynyddoedd – gydag adnoddau awdurdodau addysg yn prinhau ac yn wynebu gwasgfa ers cryn amser. Rydan ni yn deall hynny yn iawn ac yn awyddus felly i  gydweithio gyda phlant, rhieni ac ysgolion i sicrhau fod profiadau ac addysg gerddorol o'r safon uchaf yn parhau ym Môn a Gwynedd.

 

“Mae’r Gwasanaeth Cerdd Ysgolion wedi bod yn darparu gwersi a phrofiadau cerddorol i blant a phobl ifanc ers dros ugain mlynedd – gyda thiwtoriaid profiadol ar draws ystod o offerynnau. Wrth symud ymlaen a chynllunio i’r dyfodol rydw i yn awyddus i ymestyn hyn i gynnwys cyfleodd drama yn ogystal.

 

“Wedi gweithio fel athro tan yn ddiweddar rwy’n sylweddoli beth yw’r heriau sy’n wynebu ysgolion wrth ddarparu gwersi yn y maes celfyddydau – dyna pam rwyf am ehangu ein gwasanaethau ni fel ein bod yn gallu llenwi’r bwlch yma a sicrhau bod mwy o blant yn cael y cyfle ddatblygu talent a sgiliau. Mae peryg i brofiadau amgen y tu allan i’r ystafell dosbarth gael eu colli – fy ngobaith i felly yw bod y Gwasanaeth Cerdd yn gallu mynd rhywfaint o’r ffordd i sicrhau nad yw hyn yn digwydd.”

 

Cyn ymuno â’r gwasanaeth roedd Tudur yn Bennaeth Cerdd yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Yn wreiddiol o Lwynhudol ger Pwllheli, mae Tudur ei hun yn gyn disgybl o'r Gwasanaeth Cerdd. Cafodd wersi telyn gan Gwennant Pyrs ac Elinor Bennett ac roedd yn aelod o gerddorfeydd y sir a chenedlaethol. Aeth ymlaen i astudio'r delyn a'r piano yn y Guildhall yn Llundain cyn cychwyn ar yrfa fel cerddor proffesiynol. Yn dilyn cyfnod yn gweithio ym myd y sioeau cerdd, newidiodd Tudur drywydd gan symud i fyd addysg. Mae wedi bod yn bennaeth adrannau cerdd yn Llundain ac yn Oundle ger Northampton cyn dychwelyd i Gymru yn 2014 i arwain yr adran gerdd Ysgol Glan Clwyd.

 

Wrth groesawu’r pennaeth newydd dywedodd Dewi Jones, Cadeirydd y Gwasanaeth Cerdd: “Rydym yn falch iawn o allu croesawu Tudur i’r Gwasanaeth Cerdd ac yn edrych ymlaen at ddatblygu ac ymestyn ein gwasanaethau dan ei arweiniad. Mae ganddo brofiad helaeth ac rwy’n siŵr bydd y Gwasanaeth yn mynd o nerth i nerth gyda Tudur yn rhan o’r tîm.”

 

LLUN: Tudur Eames, Pennaeth Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn