Canmoliaeth i Wasanaeth Llyfrgelloedd Gwynedd

Dyddiad: 27/01/2020

JiBabiBach

JiBabiBach2

Mae gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd wedi derbyn adroddiad ardderchog ar gyfer ei berfformiad yn 2018-19, sy’n dangos fod y gwasanaeth yn perfformio’n dda oddi fewn Fframwaith Asesu Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl yr asesiad diweddaraf, roedd Gwynedd wedi cyflawni’r 12 hawl graidd yn llawn, ac o’r 10 o ddangosyddion ansawdd sydd â thargedau, roedd Gwynedd wedi cyflawni 9 yn llawn ac 1 yn rhannol. Mae Gwynedd yn un o ddim ond pedwar awdurdod i gyrraedd y lefel yma. 

Mae’r gwasanaeth yn parhau i ddatblygu'r cymorth a gynigir i ddefnyddwyr a’r rhaglen ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau. Mae yna ffocws cryf ar ymgynghori gyda defnyddwyr ac ymateb i anghenion, ac fe nodwyd bod cynllunio gofalus yn ategu’r cynnydd a wnaed.

Roedd lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid yn uchel ar gyfer oedolion a phlant sy’n defnyddio llyfrgelloedd yng Ngwynedd. Daeth Gwynedd i’r brig yn y categori gofal cwsmeriaid a hefyd yn y categori sgôr allan o ddeg gan ddefnyddwyr 16 oed ac iau.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Rwyf yn ymfalchïo gweld bod Gwynedd yn parhau i berfformio’n dda o fewn y fframwaith Cymru-gyfan ac yn parhau i ddatblygu’r gwasanaeth llyfrgelloedd yn y sir er budd trigolion Gwynedd. 

“Mae’r adroddiad yn adlewyrchiad o waith caled ac ymroddiad ein staff i geisio sicrhau'r gwasanaeth gorau i ddefnyddwyr llyfrgelloedd Gwynedd, a hoffwn ddiolch yn fawr iddynt am hyn.”

Mae yna 13 o Lyfrgelloedd yng Ngwynedd ac fe ddarperir Gwasanaeth Llyfrgell Cartref i’r rheini sydd ddim yn gallu cyrraedd y llyfrgell leol. Mae oddeutu 30% o drigolion Gwynedd yn aelodau Llyfrgell sy’n caniatáu iddynt fenthyg llyfrau a defnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus, ond mae nifer ychwanegol hefyd yn galw i mewn am wybodaeth, defnyddio’r wi-fi, llungopïo, ymuno mewn gweithgarwch fel amser stori i blant neu amser rhigwm i fabanod, sesiynau blasu megis celf a chrefft neu ysgrifennu i oedolion, neu i ddarllen papur newydd.

Mae Deddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Cyhoeddus 1964 yn nodi dyletswyddau statudol awdurdodau llyfrgelloedd cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau llyfrgell cynhwysfawr ac effeithlon ac yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i arolygu a hyrwyddo gwelliannau i wasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru. Yn unol â'r gofynion statudol hyn, mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni asesiad o wasanaeth llyfrgell pob awdurdod yng Nghymru yn flynyddol.

Am fanylion am eich llyfrgell lleol, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell

Lluniau: Sesiwn Ji Babi Bach a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Llyfrgell Caernarfon.