Cam pwysig tuag at Porthmadog di-blastig

Dyddiad: 24/01/2020
Port

Gwneud Porthmadog yn di-blastig – dyma fwriad y fenter newydd sbon gyhoeddwyd yn y dref yr wythnos yma.

Gyda nifer o drigolion a busnesau yn gwneud camau cadarnhaol yn barod drwy ddefnyddio mwy o ddeunyddiau cynaliadwy, y gobaith ydi gall y dref ddiogelu ei statws ‘di-blastig’ gyda chefnogaeth y grŵp amgylcheddol, Surfers Against Sewage.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, sy’n cynrychioli Porthmadog (Dwyrain) ar Gyngor Gwynedd: “Fel tref arfordirol sydd wedi ei adeiladu ar dir wedi ei adennill gan y môr, mae effeithiau newid hinsawdd a niwed mae plastigion yn ei achosi i fywyd morol yn faterion pwysig iawn i bobl sy’n byw ym Mhorthmadog.

“Fe wn i fod nifer o unigolion a chwmnïau lleol yn gwneud gwaith gwych o ran ymdrechion amgylcheddol. Mae hwn yn gam cyntaf pwysig iawn ac roedd yn ysbrydoledig i weld cynrychiolwyr o’r ysgolion lleol, busnesau, gwirfoddolwyr lleol a Surfers Against Sewage yn dod at ei gilydd i weld sut allwn ni ddatblygu Porthmadog i fod yn dref di-blastig.”

Fe ddywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Gyda thua pum miliwn tunnell o wastraff plastig yn cael ei greu yn y DU bob blwyddyn, mae gynnon ni gyd gyfrifoldeb i ystyried y cynnyrch rydan ni’n ei brynu a sut allwn ni wneud newidiadau er lles ein amgylchedd.

“Hoffwn ddiolch i bawb wnaeth fynychu’r cyfarfod ym Mhorthmadog a gobeithiaf yn arw fod hyn yn ddechrau ar beth fydd yn ymgyrch bwysig yn yr ardal tuag at dref gwyrddech i bawb.

“Mae gwaith cadarnhaol yn cael ei wneud mewn nifer o gymunedau eraill, ac rwy’n annog unrhyw ardal arall sydd eisiau gweithio ar ymgyrch cadarnhaol tebyg i gysylltu efo Cyngor Gwynedd.”

Fydd gwaith rwan yn digwydd i weld pa gamau gellir eu cymryd i leihau’r nifer o blastig un-tro yn y dref yn ogystal â chyflwyno biniau ailgylchu ar strydoedd Porthmadog. Mae nifer o fusnesau bychain yn y dref yn barod yn gwneud gwaith pwysig yn y maes megis Caffi TH a chwmni dillad plant, Babi Pur.

Roedd Jolene Barton o Babi Pur yn falch o fynychu’r digwyddiad Porthmadog di-blastig. Meddai: “Ers sefydlu yn 2007 rydym wedi ymroi i sicrhau fod popeth rydan ni’n ei werthu wedi ei darddu’n foesegol ac yn defnyddio deunyddiau naturiol a chynaliadwy.

“Rydym yn gwerthu amrywiaeth eang o gewynnau lliain a ellir ei olchi a’i ail-ddefnyddio ac rydym hefyd yn gwerthu poteli, cwpanau a bocsys storio bwyd a ellir eu hail-ddefnyddio sydd yn ffordd wych o leihau ein gwastraff ac ôl-troed carbon.

“Rydym hefyd yn ymdrechu i ail-ddefnyddio cymaint o ddeunyddiau â phosib - rydym yn ail-ddefnyddio bocsys cardfwrdd yn raciau yn y warws a hefyd i becynnu nwyddau ar gyfer eu danfon. Drwy gymryd y camau bychain yma gyda’n gilydd fe allwn helpu’r amgylchedd a lledaenu’r neges.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Selwyn Griffiths, sydd yn aelod lleol i Borthmadog (Gorllewin) ar Gyngor Gwynedd: “Mae materion amgylcheddol ar frig yr agenda'r dyddiau hyn ac rydym i gyd llawer fwy ymwybodol o’r niwed all plastig ei achosi. Roeddwn i’n falch o fynychu’r cyfarfod diweddar ac yn edrych ymlaen at weld beth allwn ni ei wneud gyda’n gilydd i wneud newid cadarnhaol tuag at Borthmadog werdd.”

Dywedodd Pennaeth Ysgol Eifionydd fod ysgol uwchradd y dref yn eiddgar i wneud beth y gallan nhw i gefnogi’r ymdrechion.

“Mae hwn yn fater mae’r disgyblion yn angerddol amdano. Fel ysgol rydyn ni’n edrych ymlaen tuag at wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr ymdrechion ac fe fyddwn ni’n gweithio’n galed tuag at leihau’r nifer o blastig un-defnydd cymaint â phosib,” meddai Mr Bowen.

Fe wnaeth un o ddisgyblion Ysgol Eifionydd, Olivia Folkman, hefyd annerch y cyfarfod. Dywedodd: “Rydym angen gweithredu a chwffio dros ein planed. Mae hyn yn ddifrifol iawn ac rydym angen ailgylchu ac ail-ddefnyddio poteli, bagiau a gwellt yfed plastig a cheisio peidio prynu gormodedd o blastig wrth siopa.

“Rydym angen helpu ein planed - mae hwn yn argyfwng byd-eang ac mae angen gweithredu. Nid yw’n broblem, mae’n argyfwng byd-eang.”

 

LLUNIAU:

1: Y Cynghorydd Catrin Wager; y Cynghorydd Nia Jeffreys, Berni Cavanagh, pencampwr Porthmadog di-blastig Surfers Against Sewage; Y Cynghorydd Selwyn Griffiths; disgybl o Ysgol Eifionydd, Olivia Folkman a’r Pennaeth Dewi Bowen.

2: Y cyfarfod ym Mhorthmadog.