Ysgol Bro Idris yn ennill yng nghystadleuaeth Ffermfeisio'r NFU

Dyddiad: 15/01/2019
Ysgol Bro Idris 1

Mae Ysgol Bro Idris, Dolgellau wedi ennill un o wobrau cystadleuaeth GTPM (STEM) 'Ffermfeisio' yr NFU. 

Cyhoeddwyd bod Dosbarth y Gleision – Ysgol Bro Idris yn un o naw ysgol gynradd i ennill ystod o wobrau anhygoel cystadleuaeth Ffermfeisio, sydd yn cynnwys ymweliad â fferm, gyda'r holl gostau wedi eu talu, ac ymweliad gan gogydd proffesiynol i'r ysgol er mwyn cynorthwyo'r plant i ddatblygu eu syniadau. 

Bydd disgyblion yr ysgol fuddugol o Ddolgellau nawr yn cynllunio ar gyfer arddangos eu dyluniad mewn arddangosfa yn Nhŷ'r Cyffredin yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain, pan fydd panel o feirniaid yn penderfynu ar bencampwyr y gystadleuaeth gyfan.

Roedd cystadleuaeth Ffermfeisio, a lansiwyd ym mis Medi, yn gofyn i blant ysgol gynradd geisio datrys un o dair problem o fyd ffermio gan ddefnyddio Gwyddoniaeth, Technoleg a Mathemateg: 

Dylunio tractor y dyfodol
Dylunio amgylchfyd ar gyfer cytiad o 100 iâr dodwy 
Dylunio byrbryd newydd gan ddefnyddio un o bedwar cynhwysyn Prydeinig 

Daeth disgyblion Dosbarth y Gleision – Ysgol Bro Idris i frig categori 'Byrbryd Prydeinig go iawn CA1' am eu gwaith yn dylunio a chreu diod smwddi iachus allan o fananas, mafon a llaeth. Fel rhan o'u hymchwil, bu'r disgyblion yn darganfod buddion iachus llaeth a sut y gallai ddefnyddio llaeth yn eu smwddi gyfranni at greu ddannedd ac esgyrn cryfion. 

Dywedodd Llywydd NFU Cymru, John Davies: “Dyma gystadleuaeth cyntaf yr NFU ar gyfer ysgolion cynradd a gwelwyd brwdfrydedd eithriadol gan yr athrawon a'r disgyblion.

“Gyda dros mil o ysgolion yn anfon eu dyluniadau, mae'r gystadleuaeth yn dangos yn eglur bod gan fwyd a ffermio lle i'w chwarae ym myd addysg; nid yn unig er mwyn cael plant i ymddiddori mewn pynciau STEM, ond i ddatblygu eu dealltwriaeth o fywyd cefn gwlad ac o ble y daw eu bwyd.

“Roedd yn wych gweld yr awch a'r brwdfrydedd yn ymgais disgyblion Dosbarth y Gleision – Ysgol Bro Idris, a hynny i gyd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Mae'n galonogol cael gwybod bod y genhedlaeth nesaf yn cymryd gymaint o ddiddordeb yn y diwydiant.”

Ychwanegodd Mrs Teleri Mai Jones of Dosbarth y Gleision – Ysgol Bro Idris: “Wel dyma beth oedd sypreis, a dechrau arbennig iawn i’r flwyddyn newydd yn ein dosbarth ni, bore ‘ma, pan gawsom yr ebost i ddweud ein bod wedi ennill cystadleuaeth Ffermfeisio NFU trwy Brydain!! Ein thema ni y tymor diwethaf oedd ‘Ffermio’, felly roedd y prosiect a’r gystadleuaeth yma yn cyd-fynd yn wych gyda gwaith y dosbarth. Cafodd y plant lawer o hwyl yn cynllunio a chreu ‘Smwddis’ iachus a mwynhau eu blasu wrth gwrs! Roedd y gwaith hefyd yn datblygu llu o sgiliau pwysig a medrau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn sgil y gwaith ymarferol a thrawsgwricwlaidd.

“Roedd y plant wedi mwynhau dysgu am bwysigrwydd llaeth, ymchwilio ryseitiau ar-lein ac mewn llyfrau, casglu data ar eu hoff ffrwythau, mesur a phwyso'r cynhwysion, paratoi'r smwddi a chofnodi'r ryseitiau.  Roedd y plant wrth eu boddau yn clywed y newyddion heddiw ac yn hapus iawn gyda’r gwobrau! Bydd cael mynd ar ymweliad i fferm yn brofiad gwych i blant y dref ynghyd a diwrnod yng nghwmni cogydd adnabyddus!

“Rydym yn falch iawn bod Dosbarth y Gleision, Blynyddoedd 1 & 2, Safle Dolgellau wedi ennill y gystadleuaeth hon, ac mae wedi roi enw ein hysgol newydd, Ysgol Bro Idris, ar y map. Diolch yn fawr iawn NFU.”