Strategaeth ariannol Cyngor Gwynedd - ymgynghoriad cyhoeddus

Dyddiad: 07/01/2019

Oherwydd y toriad yn yr arian mae Gwynedd yn ei dderbyn gan y llywodraeth a’r cynnydd sylweddol yn y gost o ddarparu gwasanaethau lleol, bydd y Cyngor yn wynebu bwlch ariannol o bron i £13 miliwn yn 2019/20. Daw hyn yn dilyn blynyddoedd lawer o dorri nôl ar wariant a gweithredu arbedion ariannol ar draws y Cyngor.

 

Er mwyn cyfarch y bwlch ariannol yn y flwyddyn ariannol nesaf, mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd yn gallu gwireddu arbedion sydd eisoes ar droed ac amrywiol drefniadau eraill er mwyn lleihau’r bwlch o £13 miliwn i £6.8 miliwn.

 

Mae’r Cyngor wedyn wedi adnabod cyfleoedd i leihau ar gostau ‘swyddfa gefn’ ac i weithio’n fwy effeithlon er mwyn arbed £2 miliwn pellach ac yn obeithiol na fydd y camau hyn yn cael effaith negyddol ar bobl Gwynedd.

 

Er mwyn cyfarch y bwlch o £4.8 miliwn sydd ar ôl, mae gofyn i’r Cyngor ystyried gwireddu mwy o arbedion a chynyddu’r Dreth Cyngor. Cyn penderfynu ar y ffordd ymlaen, mae’r Cyngor gyntaf oll yn awyddus i glywed barn trigolion Gwynedd ar y strategaeth ariannol a’r cynigion manwl y bydd rhaid i’r awdurdod benderfynu arnynt wrth osod y gyllideb ar gyfer 2019/20.

 

Dywedodd Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd: “Mae’r Cyngor wedi bod yn wynebu toriadau yn y cyllid sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau lleol i bobl Gwynedd ers degawd a mwy erbyn hyn. Rydym bellach yn cyrraedd pendraw yr hyn y medrwn ni arbed heb orfod gweithredu toriadau sylweddol i wasanaethau rheng flaen.

 

“Roedd hi’n glir o ymarferiad ymgysylltu cyhoeddus diweddar ‘Blaenoriaethau Pobl Gwynedd’ fod nifer fawr o’r gwasanaethau mae’r Cyngor yn eu darparu yn bwysig neu’n allweddol bwysig i drigolion lleol neu i garfan neu gymuned benodol o fewn y sir. Hoffwn ddiolch i bawb wnaeth gymryd rhan, ac mae’r cynigion sy’n cael eu hystyried rŵan yn ymgais ddiffuant i gyfarch y bwlch ariannol mewn ffordd sy’n adlewyrchu blaenoriaethau pobl y sir.

 

“Yn unol â’r hyn mae pobl Gwynedd eisoes wedi ei ddweud, rydym yn cynnig y dylai’r Cyngor leihau costau ‘swyddfa gefn’ ymhellach er mwyn cadw toriadau i wasanaethau rheng-flaen i’r isafswm posib. Yn benodol, mae’r cynigion manwl yn ymgais i ymateb i’r neges glir y dylid amddiffyn y ddau faes sy’n gyfrifol am oddeutu dwy ran o dair o gyllideb y Cyngor, sef addysg a gofal.

 

“Rydym hefyd wedi gwrando ar yr adborth penodol gan garfannau megis pobl ifanc a phobl hŷn ac yn cynnig y dylid gwarchod y gyllideb trafnidiaeth gyhoeddus ac wedi cyfyngu’r toriadau sy’n effeithio ar y sector fusnes i’r lleiafswm posib.”

 

Dim ond dau ddewis sydd ar ôl i’r Cyngor er mwyn cyfarch y bwlch o £4.8 miliwn sy’n weddill, sef cynyddu’r Dreth Cyngor a chyflwyno cynlluniau i greu incwm neu dorri gwasanaethau. Yr hyn sy’n cael ei gynnig yn yr ymgynghoriad cyhoeddus ydi cyfuniad o’r ddau er mwyn amddiffyn gwasanaethau rheng-flaen allweddol.

 

Ychwanegodd Dilwyn Williams: “I gyfarch y bwlch sy’n weddill, yr hyn sy’n cael ei gynnig ydi codi’r Dreth Cyngor o 5.5% ar gyfer 2019/20 a chyflwyno 65 o gynigion fydd yn gwireddu gwerth £1 miliwn o arbedion dros y flwyddyn.

 

“Cyn i gynghorwyr Gwynedd gytuno ar y ffordd ymlaen yn eu cyfarfod ym mis Mawrth, mae  cyfle rwan i bobl Gwynedd roi eu barn ar yr hyn sydd dan ystyriaeth, ac yn benodol ar y 65 cynnig. Byddwn yn annog trigolion i fachu ar y cyfle yma i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus.”

 

Mae’r Cyngor yn annog trigolion Gwynedd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad trwy lenwi’r holiadur arlein ar www.gwynedd.llyw.cymru/StrategaethAriannol erbyn 31 Ionawr 2019. Bydd copïau papur o’r arolwg hefyd ar gael o Siopau Gwynedd y Cyngor yng Nghaernarfon, Dolgellau a Phwllheli a llyfrgelloedd y sir.