Gwynedd yn taclo problemau baw cŵn: ymgyrch sirol yn cychwyn

Dyddiad: 30/01/2019
bawci

Mae trigolion cymunedau yng Ngwynedd wedi bod yn datgan pryder yn ddiweddar am broblemau  baw cŵn ar strydoedd a llwybrau yn yr ardal. Mae cymunedau ym Mangor, Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Llanrug a Phorthmadog / Tremadog ymysg y rhai sydd wedi adrodd am broblemau – gyda phryderon penodol ynglŷn â'r broblem ar lwybrau sy’n cael eu defnyddio fel ffordd i fynd at ysgolion.

 

Daeth cynghorwyr Gwynedd o fewn y cymunedau yn ymwybodol am y problemau yn gynnar yn y flwyddyn newydd, a chafodd y pryderon eu cyfeirio ymlaen i Adran Gorfodaeth Stryd a Glanhau Strydoedd y Cyngor er mwyn gweithredu. Bydd yr ardaloedd sydd wedi cael eu heffeithio yn derbyn ymweliadau mwy rheolaidd gan Wardeiniaid Gorfodaeth Stryd ac mae cynllun Trefi Taclus Gwynedd hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth.

 

Dywedodd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Cŵn yn baeddu ar dir cyhoeddus yw’r brif gŵyn yr ydym yn ei derbyn, ac mae’n fwy o broblem yn y gaeaf oherwydd y gall troseddwyr guddio gan ei bod yn dywyll yn gynnar yn y boreau ac yn tywyllu’n fuan gyda’r nos. Fel mae’r poster trawiadol yn ei ddweud, does ‘dim esgus’ gan droseddwyr - ‘Rhowch y baw ci yn y bin!’”

 

Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid all fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxacara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff ci wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

 

Meddai’r Cynghorydd Rheinallt Puw, Aelod Cyngor Gwynedd dros ward Ogwen, Bethesda: “Mae yna nifer fechan o droseddwyr parhaol yma ym Methesda sy’n gadael i’w cŵn faeddu gan boeni dim am yr effaith y mae eu hesgeulustod yn ei gael ar iechyd a lles pobl eraill. Felly rwy’n falch iawn fod Tîm Gorfodaeth Stryd a chynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd yn helpu i ddod o hyd i’r troseddwyr a chodi ymwybyddiaeth yn lleol.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Annwen Daniels, sy’n cynrychioli ward Bowydd, Rhiw a Thanygrisiau ym Mlaenau Ffestiniog: “Mae’n rhaid i ni fel cymuned weithio gyda’n gilydd er mwyn gwneud yn siŵr fod pawb yn sylweddoli fod methu glanhau ar ôl eu ci yn annerbyniol o fewn y gymuned, ac ni fydd yn cael ei oddef. Mae’r lleiafrif anghyfrifol o berchnogion cŵn sy'n methu â gwneud hyn yn gadael eu cymuned i lawr yn ogystal â thorri'r gyfraith.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, sy’n cynrychioli ward Dwyrain Porthmadog: “Mae nifer o lefydd hyfryd i fynd am dro ym Mhorthmadog ac mae’n hynod siomedig i weld nifer o berchnogion cŵn anghyfrifol yn gadael i’w cŵn faeddu ymhob man a difetha pethau i bawb, yn ogystal â pheryglu eu hiechyd a diogelwch.”

 

Nododd y Cynghorydd Keith Jones, sy’n cynrychioli ward Hirael, Bangor: “Mae’n gywilyddus fod unrhyw un yn gallu bod mor anystyriol â gadael i’w ci faeddu ar lawr ardal sydd mor agos at ysgol gynradd. Rydw i wir yn gobeithio y bydd Swyddogion Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd yn medru dal y troseddwyr. Mae hefyd yn gyfrifoldeb arnom fel cymuned i helpu’r swyddogion gorfodaeth drwy fod yn barod i enwi’r troseddwyr difeddwl hyn.”

 

Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu adael eich ci wastraffu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Mae troseddwyr yn agored i dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn pallu neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn cwrt a dirwy hyd at £1,000.

 

Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm yn 01766771000 neu gyrrwch e-bost i TrefiTaclusTidyTowns@gwynedd.llyw.cymru

Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.

 

LLUN: Arwyddion wedi’u gosod yn annog perchnogion cŵn i lanhau ar ôl eu hanifeiliaid.