Estyn yn cadarnhau bod Ysgol Dolbadarn yn 'rhagorol'

Dyddiad: 15/01/2019
ysgol dolbadarn

Mae arolwg diweddaraf gan gorff arolygu ysgolion Estyn wedi cadarnhau bod Ysgol Gynradd Dolbadarn yn Llanberis wedi sicrhau’r radd uchaf posibl.

 

Yn dilyn eu hymweliad a’r ysgol yn ystod tymor yr Hydref, mae Estyn wedi dyfarnu y radd uchaf un posibl, sef Rhagorol, i bob un o’r pum maes arolygu. Mae hon yn gamp arbennig iawn, un o’r ychydig ysgolion cynradd yng Nghymru i sicrhau gradd ‘Rhagorol’ y llynedd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae hyn yn newyddion ardderchog ac yn dyst i waith cyson a chaled plant, staff, llywodraethwyr a chymuned ehangach yr ysgol. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n cyfrannu tuag at wneud yr ysgol hon mor llwyddiannus.”

 

Yn eu hadroddiad a gyhoeddwyd diweddar, mae Estyn yn cydnabod bod gan yr ysgol ‘arweinyddiaeth gadarn’ a bod gan ‘arweinwyr ddisgwyliadau uchel iawn sy’n seiliedig ar ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf posibl’. Maent yn nodi hefyd bod disgyblion yn ‘dangos balchder amlwg yn eu hysgol’ a’u bod yn gyfeillgar, ystyriol ac yn cyflawni’n dda.

 

Meddai Pennaeth Ysgol Dolbadarn, Gareth Fôn Jones: “Yn sicr fel pennaeth rwyf yn ymfalchïo yn yr adroddiad ganmoladwy gan Estyn. Mae’r adroddiad yn adlewyrchiad teg o waith caled yr holl staff sy’n ymwneud â hi, heb anghofio’r disgyblion.

 

“Ceir partneriaeth adeiladol gyda’r corff llywodraethol sy’n allweddol i gynnal ysgol lwyddiannus yn unol â chefnogaeth y rhieni. Mae’r adroddiad wedi dod a balchder i ni fel tim sy’n rhoi o’n gorau er budd y disgyblion.”

 

Mae Estyn yn nodi’n benodol bod llais y disgybl yn elfen gref iawn o waith yr ysgol, a bod disgyblion yn cael bod yn rhan o brosesau gwneud penderfyniadau ac yn cael cyfleoedd cyfoethog i fynegi barn ac i gyfrannu tuag at wahanol agweddau o waith a chymuned yr ysgol. O ganlyniad bydd Ysgol Dolbadarn yn cael ei gwahodd i baratoi astudiaeth achos ar ei gwaith arbennig yn y maes yma.

 LLUN:  Rhai o ddisgyblion Ysgol Dolbadarn a ddaeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth ‘Carol yr Ŵyl’ trwy Gymru ar raglen Prynhawn Da ar S4C yn ddiweddar